Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 279 1932, лютого 5. – Звіт про роботу Бердянського педтехнікуму за І-й семестр 1931 – 1932 навчального року

Звіт

за роботу Бердянського Педагогічного Технікуму за І семестр, 1931 – 32 учбовий рік

В основу своєї роботи Бердянський Педагогічний Технікум поклав вказівки другої партнаради в справах освіти, історичну постанову ЦК ВКП(б) від 5 вересня 1931 року та VI вказівок тов. Сталіна.

Вся робота Бердянського Педагогічного Технікуму розгорталась по таких напрямках:

Контингент студентів Педагогічного Технікуму

1. Підготовчу роботу щодо навчального року Педтехнікум розпочав в основному ще з червня місяця 1931 року. Головну увагу було звернуто на роботу серед студентів, що від’їзджають на практику, аби останні перевели широко роботу щодо укомплектування Педтехнікуму новим прийомом.

2. Найбільш була розгорнута робота в липні-вересні місяці. Педтехнікум ставив питання про прийом на засіданні РК ЛКСМУ, РК спілки РОБОС, крім цього, Педтехнікум неодноразово намагався поставити на президії Міськради, Райколгоспспілки, але останні ставили і за пізнім часом знімали з повістки дня. По 7 районам працювали спеціальні бригади з студентів та лекторів.

3. В роботі нового прийому в 1931 році не достатню увагу приймали комсомольські та професійні організації району, а в деяких районах і зовсім цим питанням не займались (відомості подані бригадами).

4. Наслідки нового прийома такі: потрібно за пляном прийняти 270 осіб, із них 150 на шкільний відділ та 120 на дошкільний. Подано всіх заяв 324, із них на дошкільний відділ 16 заяв. Прийнято із загальної кількості заяв 275 осіб, а решті було відмовлено через слабу підготовку.

5. Таким чином, на початок навчального року Педтехнікум мав 750 осіб та 30 осіб прийнято в середині семестру на дошкільний відділ. В процесі роботи було виявлено, що частина зовсім не прибула до Педтехнікуму, і тому Педтехнікум продовжував прийом до початку ІІ семестру.

6. Загальна кількість студентства розподіляється так: //

1) Розподіл студентів за соцстаном

Робітн. С. бідняк. С. середняк. Служ-бовц. Ра-зом
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
На початок І семестра 89 11,4 585 75 66 8,5 40 5,1 780
На початок ІІ семестра 83 12 517 75,7 47 6,7 40 5,6 683
Не відвід., виключені і т. ін. 6 68 19 - 97

Такий великий відсів пояснюється тим, що із нового прийому зовсім не прибуло 25 осіб, залишило Технікум 26 осіб селян-середняків з мотив матеріяльного незабезпечення, в той час коли сільради писали, що вони зможуть провчитись без стипендії, значна частина залишила Педтехнікум через матеріяльне незабезпечення.

Розподіл студентів за організованим принципом на початок відчітного академічного року

Членів артілі Чл. комуни Чл. КПбУ Кандидатів КпбУ Чл. ЛКСМу Примітка
590 4 7 1 395

Розподіл за національним складом

Укра-їн. Росі-ян Бол-гар Гре-ків Ін-ших При-мітка
На початок І семестра 625 80 11 24 30 780
На початок ІІ семестра 562 67 9 19 - 683
Вибуто 63 23 2 5 - 97

Розподіл студентів по курсам

Якого прийому Курс Шкільний відділ Дошкільний відділ
груп Кількість студ. груп Кількість студ.
І-й сем. ІІ-й сем. І-й сем. ІІ-й сем.
1929-осін. ІІІ 4 120 120 І 36 36
1930-весн. ІІ 4 121 107 - - -
1930-осін. ІІ 2 60 60 ІІ 56 48 //
1931-весн. І 3 112 107 - - -
1931-осін. І 5/4 174 123 3 101 82
Разом 18/17 587 517 6 193 166

7. Потрібно відмітити позитивне явище – добрий соціальний склад студентства [я17], робітників та селян-бідняків – 87,7 % до загальної кількості студентів на початок ІІ семестру.

8. Підводячи підсумки осіннього прийому Педтехнікум відзначив, що такий стан із укомплектування Технікуму не забезпечить виконання пляна підготовки педкадрів і ухвалив застосувати в цьому питанні VI вказівок тов. Сталіна, цебто робити організований набір студентів шляхом складання соціялістичних угод з політехнічними школами та колгоспами (угода до цього додається).

9. Все ж таки, не дивлячись на певні недоліки щодо виконання пляну прийому педкадрів, Педтехнікум значно зріс за останні роки першої п’ятирічки.

Учбо-вий рік Осін. при-йом Поча-ток І сем. Веснян. прийом Поча-ток ІІ сем. Ви-пуск Відсів Залиш. на кінець року
Абс. %
1928/29 195 307 - 307 31 34 11 242
1929/30 158 400 245 669 92 62 9,2 515
1930/31 154 669 131 800 185 130 16,2 503
1931/32 245 750 30 780 150 97 18,4 527

Відсів взятий на початок ІІ семестру.

10. Педтехнікум в І семестрі займався питанням організації короткотермінових педкурсів: проведена організаційна робота по всіх районах, і коли буде на це з боку НКО дозвіл на початок курсів, останні будуть негайно укомплектовані. Треба передбачити, що затримка може трапитись тому, що райони не мають певних вказівок, хто буде курсантів утримувати; про це треба НКО дати на місця відповідні директиви.

Склад робітників Педтехнікуму

1. Педагогічний Технікум педробітниками укомплектований на початок учбового року. В своєму складі має 26 лекторів, з них 9 осіб мають значне навантаження по других установах.

2. Один із головних недоліків роботи Педтехнікуму – це плинність адміністративно-технічних робітників. На протязі І семестра змінився 3 раза завгосп, 3 раза секретар, 2 раза друкарщиця (був такий час, коли не було бухгалтера, друкарщиці, бібліотекаря на протязі 2-х місяців). Все це пояснюю малим окладом зарплати. //

3. Завдання, що Педтехнікум ставить в другому семестрі – закріпити наявний склад робітників та налагодити облік роботи Технікуму в цілому. Запрохати лекторів для дисциплін історія техніки та охмадіт.

4. Цифрові відомості за склад педробітників.

Освіта Роб. С. бід. С. се-ред. Бат-рак. Служб. С. рел. культ. Ін-ші КП(б)У ЛК СМУ Удар-ники Всьо-го лек тор.
Вища 2 2 2 - 11 1 - 1 1 15 17
Н/вища 1 - - - 3 - - 1 3 4
Серед-ня 2 2 - - - - - - 1 1 4
Серед-ня [291] 1 - - - - - - - - - 1
Разом 6 4 2 - 14 1 - 1 3 20 26
Педстаж Вік
від 1 до 3-х років від 4 до 6 років від 7 до 10 років Більше 11 р. Від 25 до 30 Від 31 до 35 Від 36 до 40 Більше 41 рок.
4 4 2 16 4 8 3 11

Матеріяльно-фінансова база Технікуму.

1. Учбовий корпус Бердянського Педтехнікуму розташований в 2-х поверховому будинку (пляни надіслані до НКО).

Гуртожитки Педтехнікуму розташовані в 6 місцях. Характеристика за стан гуртожитків та їх пляни додані до матеріялу за майно і надіслані до НКО. Але коротенько потрібно охарактеризувати стан приміщення.

Все приміщення було зремонтовано, але ремонту потрібного зробити не можливо за браком коштів (потрібно по кошторису біля 15 тисяч, а НКО асигнував лише 6 тисяч карбованців).

2. На початку року Міськрада забрала кращі гуртожитки, правда, один забрав порт. Міськрада дала взамін 4 гуртожитки низької якості і менше по площі, не додано 106 квадратних метрів, кубометрів 1080.

3. За підготовчий період і І семестр частково устаткований меблею учбовий корпус. Зроблено 70 авдіторних столів, 100 табуреток, 170 стулів і другий ремонент для учбового корпусу.

4. Гуртожитки меблею забезпечені незадовільно, що стає на перешкоді організувати нормальне життя гуртожитків. Для гуртожитків закуплено 62 тумбочки. //

5. Зараз Педтехнікум виробляє 120 авдиторних столів, 400 табуреток, 30 вішалок в гуртожитки, 100 тумбочок та 6 етажерок для бібліотеки. Лісоматеріял вже для цього придбаний. Робота буде продовжуватись до нового учбового року.

6. Гуртожитки Педтехнікуму зовсім мало забезпечені постільним приладдям, особливо брак в ковдрах. Відсутність потрібної кількості наволок та простинь не дає підняти на вищий шабель гігієнічний стан студентства. Потрібно придбати 280 ковдр, 197 матрасів, 335 наволок та 385 простинь. Ця кількість потрібна для забезпечення біднійшого студентства при наявності 87,7 % студентів робітників та селян-бідняків.

7. Паливом Педтехнікум до 10 грудня був зовсім не забезпечений, що вплинуло в значній мірі на учбовий процес. Не дивлячись на ухвалу про те, що паливом мусить забезпечувати Міськрада, але остання довго заявляла, що Технікум установа не наша, а в нас є свої школи, і коли в нас залишиться паливо, то й вам дамо.

Розгортаючи роботу на підставі постанови ЦК ВКП(б) від 5/ІХ 31 р., Педтехнікум з великими труднощами достав паливо в незначній кількості в таких організаціях:

Міськрада 1100 пудів вугілля
Курортна Управа 500 пуд. вугілля
Експорт-Вугіль 550 ’’
ГорПо 300 пуд. дров, 100 пуд. вуг.
Фабрика взуття 100 пуд. дров, 100 пуд. вуг.
Першо-Травнев. завод 1200 пудів дров
Олійний завод 300 сонячникової шолухи

Всього одержано 2350 пуд. вугілля, 1600 пуд. дров та 300 пуд. лузги з сонячнику. Був час, коли довелось купувати на ринку паливо для гуртожитків.

8. Студенти забезпечені на 100 % бажаючих мешкати в гуртожитках. Всі студенти харчуються в їдальні громадського харчування. На початок навчального року студентська їдальня не почувала відповідальності за свою роботу, обіди були низької якості та панував бруд. В перші дні навчального року студ’їдальня сприяла відсіву частини студентства, але коли всі організації Педтехнікуму звернули увагу велику, розбудили думку робітничих та районових організацій, то їдальня покращила в значній мірі. //

9. Стипендіями забезпечено на 73% до загальної кількості студентів. Крім державних стипендій, Педтехнікум розгортає свою роботу на підставі постанови ЦК ВКП(б) від 5/ІХ 31 р., одержав від РВК 10000 карб., що надасть змогу забезпечити 50 студентів, РайКолгоспСпілка 1000 карб. – 5 стипендій, РК спілки Робос – 10 стипендій. Педтехнікум на цьому не обмежився і розгортає роботу дальше серед колгоспів і других організацій про забезпечення студентів-бідняків. Педтехнікум ставить за завдання забезпечити всю робітничо-бідняцьку частину студентства.

10. Одягом студенти до деякої мірі забезпечені, ГорПо відпустив 268 чоловічих костюмів, 90 платів, до 100 пар брюків та до 50 пар білизни. Почувається велика потреба щодо забезпечення взуттям, в цьому напрямку Педтехнікум не досяг відповідного зрушення, але це питання стоїть на черзі дня.

11. Педтехнікум має певне досягнення щодо організації та поновлення кабінетів, бібліотеки та майстернь. Організована слюсарна майстерня, правда, ще не розгорнула належної роботи. Добре устаткований фізкультурний кабінет, для чого добуті всі потрібні прилади.

12. В першому семестрі було звернуто увагу на всі кабінети та майстерні, що мали бути забезпечені потрібним приладдям.

Ч. ч. по чер. Назва кабінету Вартість наявн. облад. Передбачен. за операц. пляном Витрачено на початок ІІ семестру
1 Військовий каб. 1520 карб. 2746 карб. 1307 карб.
2 Фізичний каб. 12905 4300 527
3 Хемічний каб. 688 2568 1141
4 Математичний 538 674 16
5 Природничий 2500 930 81
6 Каб. тон. мистецтва 1865 1200 1700
7 Фізкультурна заля 980 918 1649
8 Каб. Соцвиху 2183 1780 1017
9 Теслярна і слюсарна м. 1650 4663 4448
10 Суспільствознавчий каб. - 700 115
11 Бібліотека 36000 13000 4470 //

Бюджет часу та планівість Технікуму

1. Педтехнікум з початку учбового року широко опрацював розгорнутий учбовий плян. Розгорнутий учбовий плян був доведений до кожного студента та лектора. На підставі цього будувалися робочі пляни на семестр, квартал та окрему тему.

2. Педтехнікуму детально не вдалося в І семестрі визначити час кожному лекторові на метод. роботу серед лектури політехнічних шкіл району діяльності Педтехнікуму; це тому, що Райвідділи Народної освіти не сплянували в достатній мірі своєї роботи.

3. Вся робота Педтехнікуму від 8 годин ранку до 9 годин вечора переводилася за певним календарем, але були випадки порушення календарної роботи.

4. Педтехнікум переводить свою роботу за операційним річним пляном. До складання пляну притягнута була вся лектура і студентство. Операційний плян був пророблений по всіх організаціях та по курсах. Крім річного операційного пляна був складений, на підставі річного пляна, семестровий, де було дано кожному лекторові завдання в його роботі. Плян за І семестр в основному виконаний повністю. //

Навчально-виробнича робота Педтехнікуму

Педтехнікум ще в липні м-ці 1931 року приступив до проробки і обговорення навчальних плянів Педтехнікума на 1931/32 навчальній рік.

Остаточно навчальні пляни були обговорені і затверджені на колективі Педтехнікуму в вересні м-ці 1931 р. за участю всіх лекторів та студентів.

За основу навчальних плянів бралося проект НарКомОсу від 6 вересня 1931 р., але для ІІ – ІІІ курсів були складені навчальні пляни, врахувавши попередні роботи цих курсів (Пляни своєчасно надіслані до НКО).

Як недолік в нових навчальних плянах НКО колектив Педтехнікуму відмічає: 1) розшматованість годин з географії та краєзнавства протягом двох років навчання, в той час коли доцільніше було б сконденсувати ці години в меншому проміжку часу і на першому курсі. 2) Недостатню кількість годин на тональне-образотворче мистецтво, особливо на ІІІ курсі. 3) Недостатню кількість годин, відведених на вивчення основ виробництва (всього 200 годин, із яких 60 годин без лектора), приймаючи до уваги, що в ці 140 оплачуваних годин входить вивчення основ сільського господарчого виробництва, основи індустрійного виробництва і праця в різних майстернях. Таким чином, на кожний окремий вид роботи студента під керівництвом лектора припадає дуже мало часу, що не дає достатньо політехнічних знань і навичок студентові і недостатньо готує його до виробничої практики.

2. [292] До початку навчання було переглянуто Педтехнікумом програми з усіх дисциплін для Педтехнікуму в розрізі цілковитого просякнення їх методологією діялектичного матеріялізму, політехнізації змісту кожної дисципліни та органічного поєднання теорії з усіма видами практики студента. Програми переглядались зпочатку об’єднаннями викладачів окремих дисциплін, а потім на циклових бригадах Педтехнікуму.

Після постанови ЦК ВКП(б) від 5 вересня 31 р. про початкову і середню школу було знов переглянуто всі програми та робітні пляни в розрізі того, наскільки вони дають студентам систематичні знання з кожної галузі науки, та як ці знання пов’язуються з усіма видами практики студентів.

Постанову ЦК ВКП(б) від 5 вересня 31 р. про початкову та середню школу було пророблено в Педтехнікумі на відкритих партзборах за участю лекторів і студентів 20 вересня 31 р., зборах місцевкому спілки Робос при Педтехнікумі 28/ІХ 31 р. // і на загальних зборах Педтехнікуму (колективу студентів і всіх співробітників) 30/ІХ 31 р. та кожному курсі обох відділів Технікуму в часи академічних занять.

Поза межами Технікуму постанова ЦК представниками Технікуму пророблена була на кущових зборах учителів Бердянського району, для чого була відряджена спеціальна бригада з лекторів та студентів в складі лекторів: Соболь, Молдавський, Рославлев, Безпалий, Сеферовський, Герасименко та 6 студентів, на 3-х конференціях учителів сусідних районів, що їх обслуговує Технікум своїми методичним керівництвом (Старо-Керменчуцького, Старо-Каранського та Володарського) і, нарешті, з ініціативи Технікуму доповідь про постанову ЦК від 5/ІХ 31 р. було пророблено на нараді господарників і цехового активу місцевих заводів на підприємств: Першо-травневого заводу, Озівсько-Чорноморського, фабрики взуття, порту, макаронної фабрики [я18] тощо.

Всі ці збори й наради в своїх резолюціях, постановах виносили низку директивних пропозицій до дальнійшого керування і застосування так у роботі Педтехнікуму, як і самих організацій і нарад, наприклад: 1) переглянути й виправити програми Технікуму, особливо з таких дисциплін як педагогічні дисціплини суспільнознавчого циклу, фізика, хемія, математика, основа індустрійного виробництва тощо, а також допомагати вчительству Бердянського району та районів, що їх обслуговує Технікум, переглянути й виправити програми для політехнічних шкіл (ФЗС та ШКМ); 2) переглянути методи навчання, що їх вживав Педтехнікум і масова школа, знайти місце кожної з них в організації педпроцесу, зокрема оцінувати методу проектів, яку досить застосувати в своїй роботі місцеві школи; 3) спопулярізувати основи Марксо-Ленінської педагогіки, зміст правоопортуністичних збочень, лівоопортуністів, закрутів та примиренства з ними; 4) переглянути і перескласти умови між школами і різними підприємствами щодо переведення індустрійної практики так студентам, як і учням масових шкіл; 5) організувати політехнічній відділ при кабінеті СоцВиху при Педтехнікумі; 6) організувати гуртки і семінари для поглибленого вивчення загально-освітніх і педагогічних дисциплін; 7) приймати участь у роботі по підвищенню кваліфікації вчителів району; 8) приймати участь в організації й роботі курсів по підготуванню батраків та бідняків до Педтехнікуму; 9) приймати участь в роботі по покращенню побуту студентства і інше.

Маючи ці директиви, вказівки щодо своєї роботи, // Технікум розпланував у світлі постанови ЦК ВКП(б) про початкову й середню школу свою роботу на поточний навчальний рік.

Педциклові бригади – педагогічна, суспільнознавча, загально-освітня – переглянули пляни праці викладачів свого циклу, довівши ці пляни роботи до студентів на відповідних курсах; кабінет СоцВиху весь плян своєї роботи так і станах Технікуму, як і з масовим учительством сплянував під кутом зору постанови.

Педтехнікум, готуючись до нового навчального року, опрацював питання організації педагогічного процесу, методів і техніки переведення педпроцесу. В основу своєї роботи в цьому відношенні Педтехнікум поклав постанову ЦК та VI умов. тов. Сталіна.

Як основна метода роботи в Технікумі була взята лабораторно-дослідницька метода, побудована на засадах соцзмагання та ударництва з чіткою організацією роботи бригад.

З метою вивчення досвіду освітніх і науково-дослідчих установ щодо застосування активних метод праці, пов’язання теорії з практикою та досвіду організації праці за методою соцзмагання та ударництва було надіслано одного лектора (пом. директора тов. Кара-Куркчі) в наукове відрядження до Москви – Ленінграду.

Для обміну досвідом і спільного обговорення питань щодо активізації методів праці, уніфікації роботи за лабораторно-пляновою формою, вироблення найраціональніших форм складання завдання, проробки їх студентами, консультації і обліку роботи студентів підсумки наукової командировки були пророблені на зборах студентів та викладачів всіх Технікумів міста Бердянського та вчителів політехнічних шкіл, на яких і була пророблена доповідь тов. Кара-Куркчі про етапи праці і обліку за лябораторно-дослідницькою методою на засадах соцзмагання та ударництва.

Завдання, що подаються в Педтехнікумі для проробки студентам, розглядаються і затверджуються на циклових бригадах, після чого частково друкуються для кожної бригади, а частково (за браком паперу) зачитуються студентам для запису завдання в свої робочі зошити, або вивішуються в лабораторії з даної дисципліни, звідки студенти переписують його до початку проробки завдання.

Як недолік треба відмітити, що перевіряючи протягом роботи в І половині семестру наскільки чітко організовано […] [293] //го мистецтва, образотворчого мистецтва, укрмови і праця в майстерні (через недостатню кваліфікованість інструктора), наслідком чого і є недостатня якість в роботі з цих дисциплін.

На черзі дня роботи Технікуму стоїть питання дальнійшого удосконалення методів праці і обліку роботи.

Вважаючи, що тільки чіткий і документований облік дасть можливість викладачеві раціоналізувати організацію навчального процесу, вносити свідомо і своєчасно потрібні корективи в навчальну працю, дає можливість навчальній частині дійсно керувати навчальним процесом в цілому, а не лише констатувати на кінець певного відрізку часу (семестру чи кварталу) той чи той відсоток успішності. Педтехнікум від ІІ семестру переходить на корективно-поточний облік, що має завданням забезпечити належну підготовку майбутнього учителя.

Облік роботи студентів з І семестру в Педтехнікумі проводився по 2-х напрямках: 1) це його академічна робота і встигаємість; 2) його громадсько-політична робота.

Облік академроботи студента включає в собі такі моменти:

а) облік відвідування студентом лекцій, який ведеться в загально-курсовому журналі профуповноваженим курсу та в лекторському журналі – самим лектором певної дисципліни;

б) облік відвідування студентом годин самостійної бригадної роботи, що ведеться профуповноваженим в курсовому журналі (форми додаються);

в) вивчання викладачем роботи студента під час бригадної самостійної роботи і індивідуальної проробки матеріялу, що фіксується в лекторському журналі відповідною оцінкою його роботи;

г) оцінка лектором роботи кожного студента і бригади по кожному завданню з дисципліни, що ведеться в лекторському журналі за системою 3-х степеневої оцінки (1, 2, 3);

д) підсумки роботи бригад з кожної дисципліни в спеціальних картках обліку ходу соцзмагання між бригадами;

е) загальні зведені відомості про стан академроботи студента по окремих курсах і дисциплінах.

Облік громадсько-політичної роботи студента проводиться Профкомом та комсомольським осередком через профуповноважених та комсоргів курсів.

Педтехнікум всю академічну роботу проводить за твердим розкладом, де для кожної дисципліни визначається певна кількість годин і час роботи на певний відрізок часу (квартал). Працює гру//па в цілому в одній лабораторії певні години.

Вечірні самостійні години роботи студента плянуються навчальною частиною, відбуваються за певним розкладом і обов’язково в лабораторіях Педтехнікуму, по більшості з лектором.

Підсумки роботи за І семестр

За І семестр в справі відвідування і встигаємості студентів маються такі показчики

Пропуски:

Місяці Пропущено годин, % Спізнень на лекції, % Примітка
За хвор. Гром. робота (виїзд на село) Без поваж. причин Разом
Жовтень 1,3 % 2,5 % 2,7 % 6,5 % 3,6 %
Листопад 2,3 % 4,5 % 1,8 % 8,6 % 2,1 %
Грудень 4,4 % 4,3 % 2,0 % 10,7 % 1,7 %
Січень 2,3 % 1,0 % 1,7 % 5,0 % 1,6 %
За семестр 2,6 % 3,1 % 2,0 % 7,7 % 2,2 %

Відсоток пропусків надзвичайно великий. З’ясовується це тим, що:

1) в листопаді і грудні місяці багато студентів хворіло через надзвичайно низьку температуру в приміщеннях гуртожитків і Технікуму, бо приміщення зовсім не опалювались через відсутність палива;

2) великий відсоток пропусків через громадську роботу тому, що велику кількість студентів-комсомольців було мобілізовано на село для участі в хлібозаготівлях;

3) значний відсоток пропусків без поважної причини припадає на тих студентів перших курсів осіннього набору цього року, які з тих чи інших причин кидали Педтехнікум, причому певний час лічилися як відсутні, до виявлення стану з ними і виключення їх із списків.

По відношенню до пропусків без поважних причин Педтехнікум весь час вів виховну роботу через профорганізацію, комсомольський колектив і осередки, і разом з тим було вжито і деяких адміністративних заходів, як утримання з стипендії за пропущений час та тимчасове зняття з стипендії.

Це дало зменшення відсотку попусків без поважних причин, і все ж і на сьогодні відсоток пропусків ще неприпустимо великий.

Відсоток пропусків студентів без поважних причин за ми//нулий рік дорівнює 4,2 %.

Академвстигаємість студентів за І семестр по курсах визначається так:

І курс весн. прийому 3,9 % заборгован.
ІІ курс веснян. прийому 2,4 %
ІІ курс дошкіл. від. 10,5 %

Середній % заборгованості за семестр – 5,6 %.

Треба відмітити, що частина курсів, головним чином другий курс весняного прийому (напруженою роботою, добросумлінним ставленням до роботи) дали найвищі показчики в роботі.

Одна група другого курсу весн. прийому (ІІ Д) на день виїзду на практику дала 100 % академвстигаємості при найкращому засвоєнні матеріялу, при наявності 14 % добрих оцінок, виявивши себе найкращими активними робітниками науково-технічних гуртків Педтехнікуму, працюючи співробітниками кабінетів і давши найкращі покажчики громадсько-політичної роботи, побуту і витриманости, цей курс на Жовтневі Свята нагороджено переходовим прапором, а окремих студентів екскурсією до Москви –Ленінграду, яка і відбулася від 29 грудня 31 р. до 18 січня 32 р.

Найгірші покажчики академвстигаємості дав ІІ курс А Дошкільного відділу, маючи на кінець семестру 15 % заборгованості, що з’ясовується недостатньою активністю студентів, недооцінюванням частиною студентів справи дошкільного виховання, не дивлячись на велику роз’яснювально-виховну роботу, що проведена Технікумом серед студентів дошкільного відділу.

Методробота

Вся методична робота Педтехнікуму проводиться на циклових бригадах, яких є три: виробнича бригада, суспільнознавча та педагогічна, на методнараді викладачів Технікуму та бюро практики.

На циклових бригадах за цей семестр розглянуто такі питання:

1) затвердження плянів роботи бригади;

2) затвердження робітних плянів і завдань з окремих дисциплін;

3) затвердження плянів робіт окремих кабінетів та гуртків;

4) затвердження плянів індустрійної та педпрактики;

5) активізація методів роботи з окремих дисциплін;

6) доповіді лекторів про те, як переводяться соціялістичні методи праці в роботі з окремих дисциплін;

7) доповіді лекторів про те, як пов’язується робота з окремих дисциплін з черговими питаннями соцбудівництва, воєнізації та політехнізації; //

8) звіти викладачів про роботу за І семестр.

На методнараді розглядалися такі питання:

1) обговорення навчальних плянів на 1931 – 32 р.;

2) етапи праці і обліку за лябораторною методою роботи;

3) аналіз комплексової системи роботи та методи проектів як метод, що не відповідають сучасним завданням школи, та перехід на предметову систему;

4) підсумки роботи за І семестр;

5) чергові завдання роботи на ІІ семестр.

На виробничій нараді розглядалися такі питання:

1) робота науково-технічних гуртків Педтехнікуму;

2) плян індустрійної практики;

3) перегляд і обговорення проекту умов шкіл з виробництвом на політехнізації.

Треба відмітити, що робота методнаради та виробничої наради за І семестр була недостатня.

Робота кабінетів

Педтехнікум в зв’язку з переходом на активні методи роботи звернув велику увагу на роботу кабінетів, розгортаючи їх роботу, доустатковуючи їх науковим приладдям.

Особливо добре була розгорнута в І семестрі робота хемічного кабінету, природничого та військового.

Зроблено велике доустаткування за це півріччя приладдями хемічного кабінету, військового кабінету, кабінету тонального мистецтва, фізкультурної зали та каб. СоцВиху (замовлено устаткування для робітної кімнати для дітей молодшого віку).

Також придбано і зроблено значне устаткування для майстерень. Стан та робота кабінетів на І семестр визначається так:

1) Математичний кабінет має достатнє устаткування для проходження курсу математики з основами нижчої геодезії та має часткове устаткування з методики математики. Кабінет має відділи арифметики з методикою, алгебричні та геометричні приладдя та техніч. інструментарій. Кабінет має достатню кількість матеріялу для роботи. В І семестрі робота кабінету проводилась задовільно. Кабінет поповнився роботами студентів як от графіки, діяграми, розгортки, моделі геометричні, геодезичне приладдя і інше.

Кабінет провадив консультацію вчителів та студентів-практикантів. При кабінеті працював математичний гурток. //

2) Хемічний кабінет працював в цьому семестрі добре. Робота кабінету пов’язується з викладанням хемії в той спосіб, що дає змогу практично проробляти потрібні моменти з курсу хемії. За І семестр кабінету виготовлено низку приладь та таблиць. Цю роботу в великій мірі переведено силами студентів.

Зроблено таке приладдя: 1) приладів КІП-а 5 шт.; 2) газометрів 2 шт.; 3) приладдя для здобування кисню 5 шт.; 4) штативів для пробірок 5 шт. і інше приладдя.

На цей час для кабінету придбано низку реактивів, посуд, троє терезів і інше приладдя. При кабінеті працював хемгурток.

3) Військовий кабінет цього року устаткований настільки, що цілком задовольняє потреби викладання військової підготовки в Педтехнікумі. При кабінеті працювали військові гуртки, стрілецький, першої допомоги, ППО. В другій половині семестра робота кабінету підупала, тому що військового керівника було мобілізовано в військових справах.

Робота кабінету пов’язана з викладанням військової підготовки і має за мету поглиблення проходження курсу військової підготовки. На другий семестр кабінет має завданням організувати гуртки військово-санітарні, першої допомоги, семінар ППО для підготування інструкторів ППО та переводити військову роботу серед лекторів.

4) Кабінет суспільствознавчий в І семестру ще недостатньо розгорнув свою роботу. Придбано частково устаткування. При кабінеті прибував суспільнознавчий семінар. На ІІ семестр кабінет має на меті збирати і виготовляти ілюстративний матеріял для кожної теми за завданнями, що подає лектор тієї чи іншої соціяльно-економічної дисципліни, перевадити консультацію так студентства, як і масового вчительства з соціяльно-економічних дисциплін, організувати ІІ семінар по суспільствознавству для студентів, що повернулися з практики.

5) Фізкабінет поповнено в І семестрі потрібним матеріялом, куплено додатково ще один фотоапарат, акумулятори, 3 батареї, телефонні трубки та інше приладдя. Зараз переводиться устаткування розподільчої таблиці для електрострумок в фізкабінет, після чого кабінет матиме змогу користуватись електрострумом від місцевої електростанції. При кабінеті працювали гуртки: фото і радіо.

Кабінет поповнювався роботами студентів з майстернів. //

6) Природничий кабінет перевів в цьому семестрі велику роботу по винесенню кабінету із музейного стану в робочу лябораторію студентів. Кабінетом, силами студентів, дано характеристики експонатам, що є в кабінеті, біля 80 % їх загальної кількості, і винесено їх в лабораторію, де влаштована виставка.

Утворено додатково до 10 акваріумів з місцевою рибою, зроблено студентами виставку гербарію із 5 сімейств різних рослин і 4 коробки колекцій комах, шкідників.

Куплено нових рослин для живого кутка, придбано нового приладдя для кабінету на суму до 300 карбованців. Робота кабінету, особливо живого кутка, пов’язана з викладанням природознавства та методики природознавства.

На ІІ семестр при кабінеті передбачається організувати семінар для уготування викладачів природознавства для старшого концентра політехнічних шкіл, організувати збір колекції шкідників-комах та бур’янів нашої місцевості і поповнити живий куток різними тваринами і рослинами.

7) Кабінет СоцВиху з відділом педагогічним цього року устатковано деяким педологічним приладдям та замовлено устаткування для робітної кімнати для дітей шкільного віку: Кабінет переводить велику рооту серед масового вчительства; весь плян своєї праці так у стінах ПедТтехнікуму, як і з масовим вчительством кабінет склав під кутом зору постанови ЦК ВКП(б).

За відчитний період кабінет, перенесений до більшого приміщення, перерозташував свої експонати по відділах, заснував політехнічний куток, перевів курси на 50 годин по підготуванню вчителів педологів масових шкіл, організував при РВНО педологічний кабінет, переводить обслуговування дітей шкільного і дошкільного віку.

При кабінеті працює семінар підвищеного типу із студентів 2 курсу дошкільного відділу в кількості 21 особи, який за відчитний час перевів таку роботу: розроблені за рефератно-семінарською методою такі теми: 1) організація дошкільного походу культурно-побутової кооперації і значення дошкільного виховання в добу реконструкції; 2) застосування постанови ЦК від 5/ІХ 31 р. щодо дошкільного виховання, збочення в дошкільному вихованні; 3) наради по дошкільному вихованню в Москві та Харкові, їх зміст та ухвали; 4) організація колективу в дошкільних установах та засоби педвпливу. //

Надалі, з ІІ семестру, аналогічні педсемінари підвищеного типу будуть організовані зі студентів ІІІ курсу шкільного та дошкільного відділів, що оце повернулися з педпрактики.

8) Бібліотека Педтехнікуму. На 1 лютого 1932 року в бібліотеці читачів-лектури, адмінтехперсоналу та студентів – 722 чоловіки.

Зміст бібліотеки:

До 1930 року було 10212 книжок, придбано за 1930 рік 3746 книжок, за 31 рік 860, за січень 32 року 509. Всього 21067.

Працює 2 робітника: зав. бібліотекар та пом. бібліотекаря, які всієї роботи охопити не можуть; потрібно мати 3-го робітника, причому зав. бібліотекою з вищою освітою, з тим, аби 1 робітник працював в читальні, яка єсть при бібліотеці, та по червоних кутках студенских гуртожитків.

Робота науково-технічних гуртків

Розподіл на роботу випускників Бердянського Педтехнікуму довів, що значна частина випускників використовується в районах призначення викладачами ІІ концентра шкіл ФЗС та ШКМ, не маючи до цього достатньої підготовки. Так і в випуску 1930 року із 92 випусників працює в ІІ концентрі до 50 осіб, із 136 випусників шкільного відділу 1931 року в другому концентрі працює до 70 осіб.

Навіть практиканти ІІ та ІІІ курсів, не дивлячись на умови, складені з РайВідділами Народної Освіти, про потребу давати місця для практики лише в І концентрі, частково працюють цілком або по сполученню в ІІ концентрі ФЗС та ШКМ.

Отже, велика потреба в робітниках до ІІ концентру політехнічних шкіл для забезпечення справи 7-річного обов’язкового навчання поставили перед Педтехнікумом питання про потребу підготування кращої частини студентства, в першу чергу ударників, до роботи в ІІ концентрі, тим самим поклавши край довільному призначенню студентів-випусників, що не мають до цього будь-якої підготовки, для роботи в ІІ концентрі. З цією метою Педтехнікум від цього часу утворив академічні гуртки при кабінетах для роботи з кращою частиною студентства по поглибленню їх знань з окремих галузів науки і підготовки їх до роботи в ІІ концентрі.

Так працюють зараз гуртки фізичний, математичний, природознавчий, хемічний та семінар суспільствознавства, в склад яких входять від 15 до 20 студентів в кожному гурткові. Крім того, працювали в І семестрі ще такі гуртки: 1) музгурток – 42 студ.; 2) хоргурток – 31 студ.; 3) фізкультгуртки – 92 студ.; 4) семінар марксо-ленінської // педагогіки – 21студ.; 5) радіогурток – 6 студ.; 6) фотогурток – 6 студ.; 7) військові гуртки, що охоплювали 345 студ.

На кінець першого семестру гуртки дали певні позитивні наслідки, поглиблюючи знання студентів з окремих галузей науки.

Соцзмагання та ударництво

Всю свою роботу Педтехнікум проводить на засадах соцзмагання та ударництва. Соцзмаганням охоплені всі студенти і лектори Педтехнікуму. Соцумова складена з Індустріяльним Технікумом міста Бердянського та Мелітопольським Педтехнікумом.

Остання перевірка виконання умови відбулася в листопаді 1931 року, в основу соцзмагання покладено реалізацію постанови ЦК ВКП(б) від 5/ІХ 31 р. про початкову й середню школу.

Розгорнуто соцзмагання між курсами і бригадами студентів, між цикловими бригадами і окремими лекторами.

Ударників серед студентів 37 %, лекторів і техробітників-ударників 17 осіб.

Ударники дали певні конкретні зобов’язання, на підставі чого складено загального пляну роботи ударних бригад.

На 14 Роковини Жовтня премійовано 43 кращих ударника (в тому числі 2 лектора) путьовками до Москви – Ленінграду, лектори науковими відрядженнями і іншими преміями.

Виявлено і заплямовано 22 студента лже-ударника. //

Політехнізація Педтехнікуму та практика студентів

Вважаючи політехнізм одною з основних і найважливіших ділянок підготування студентів до майбутньої праці в політехнічній школі, Педтехнікум особливу увагу звернув на якість цього підготування.

З цією метою організовано бюро практики, яке складається з керівників усіх видів практики – індустрійної, сільсько-господарської, педагогічної та представників тих підприємств, де переводять студенти практику.

Останні, правда, рідко відвідують засідання бюра.

За відчитний період бюро розробило схему чергування теоретичних й практичних занять, розглянуло програму, плян-календар, завдання для індустрійної практики, виробило форму обліку роботи студентів, намітило ті підприємства, де студенти переводять практику, склало з ними умови для переведення цієї практики, оголосило до відому студентів графік індустрійної практики тощо.

З основ індустрійного виробництва виконана така робота:

1) закінчено курс теорії з основ індустрійного виробництва за програмою: а) Марксиська аналіза праці, аналіза виробництва та машини; б) відомості з історії розвитку техніки; в) робочі засоби сучасного індустрійного виробництва; г) машинобудівельні матеріяли та їх здобування; д) машини та їх частини; е) фабрично-заводський транспорт; ж) історія та види двигунів; з) ленінська електрофікація; і) сучасний завод, форма організації виробництва та його раціоналізація; к) порівняння характеристичних рис радянських та буржуазних заводів.

Для закріплення й поглиблення цих знань та набування практичних навиків студенти відбули індустрійну практику на місцевих заводах, а саме: в Першо-Травневому заводі – 30 місць, Озівсько-Чорноморському – 30, Паровому млині [я19] – 10, Судобудівельній верфі – 10, Олійному заводі – 10, Макаронній фабриці – 5. На кожному підприємстві за згодою адміністрації їх були заздалегідь визначені місця практики.

Готуючись до організації практики в сільському господарстві, Педтехнікум веде підготовні роботи по підшуканню місць цієї практики – переписка з комунами, колгоспами та переговори з РайКолгоспСпілкою.

Для бригади студентів, що повернулися з педпрактики, вироблена анкета й схема, за якими вони складають про проведену практику.

Студенти другої бригади шкільного відділу розіслані // на педпрактику в 7 районів, а дошкільного відділу – в 8 районів.

З РВНО складені умови на переведення студентами практики і надіслані їм інструкції про керування роботою студентів, а кожному студенту при відрядженні їх роздані інструкції про роботу в школах і дошкільних установ.

Педтехнікум вважає потрібним відмітити, що розподіл студентів по районах на педпрактику відбувся не без боротьби і певних труднощів. Райвідділи Наросвіти з січня м-ця скоротили мережу освітніх установ у своїх районах, чому частині студентів не вистачило місць для педпрактики, особливо для студентів дошкільного відділа. Тому то Педтехнікум мусив шукати місць для практики поза межами районів, відведених для Педтехнікуму від НКО. Райони, не дивлячись на неодноразові вимоги Педтехнікуму точно визначити число місць для педпрактики, пізно надіслали потрібні відомості, а деякі, як Червоно-Промінській, Костянтинівській і Старо-Каранський, надіслали ці відомості вже після того, як студенти були розподілені на педпрактику.

Для підготування студентів до індустрійної практики Педтехнікум розгорнув у себе столярну майстерню на 20 верстатів, придбав циркульну пилку і все потрібне обладнування, організував наново слюсарну майстерню, обладнавши її 15 тисками, стругальними станками, а зараз ведеться робота по устаткуванню електромотора; працює картонажна майстерня, поповнена інструментарієм та матеріялом для роботи.

З метою дати можливість так студентству, як і вчительству масових шкіл, ознайомитися і працювати в робітній кімнаті, Педтехнікум замовив усе обладнання, потрібне для неї.

З метою політехнізувати лекторів Технікуму вироблена при участі ІТС місцевих заводів програма для 120-годинного семінару, яка ставить своєю метою озброїти викладачів практичними навиками з основних видів виробництва та ознайомити їх з технікою заводської праці, але робота семінара поки що не розпочалася: ІТС за перевантаженістю, не дивлячись на неодноразові вимоги Технікуму, відмовилася виділити потрібну кількість лекторів та інструкторів (відношення до ІТС додається). Педтехнікум має на увазі запросити до цієї роботи викладачів Індустрійного Технікуму.

Надалі перед Педтехнікумом стоять завдання:

1) скласти календар виїздів викладачів Педтехнікуму в райони, де на практиці не менш 20 – 30 студентів, для консультаційної роботи на конференціях студентів; //

2) намітити низку тем педагогічно-методичного характера для проробки їх студентами під час згаданих конференцій;

3) вивчити досвід і наслідки практики студентів за І період і поділитися ним так з районами і підприємствами, де відбували студенти практику, як і з НКО.

Зв’язок Педтехнікуму з суспільством

Робота по підвищенню кваліфікації масового вчительства

Згідно постанови ЦК ВКП(б) про підсилення методичного керівництва роботою масового вчительства, Бердянський Педтехнікум приймав активну участь у роботі Райметодбюро, а саме:

1) 8 викладачів Технікуму, що викладають педдисціплини, з’являються членами РМБ, приймаючи участь у всіх засіданнях і працях РМБ.

2) Два викладачі працюють у Райбазі по підвищенню кваліфікації.

3) Один завідує справами заочного навчання.

4) Один головою в секції соціяльного виховання.

5) Викладачі приймають участь у конференціях робітників освіти так Бердянського району, як і тих районів, що прикріплені до Педтехнікуму в справі підвищення кваліфікації. За відчитний період було вісім виїздів у райони і зачитано 19 доповідей на різні теми педагогічно-методичного характеру, як наприклад: а) постанова ЦК ВКП(б) від 5/ІХ 31 р.; б) постанова колегії НКО про основні засади побудови педпроцесів; в) перегляд програм видання 31 – 32 року; г) методи роботи в школі; д) плянування і облік роботи в школі; е) клясова боротьба на педфронті; ж) застосування виробничих процесів при викладанні математики тощо.

6) З учительством Бердянського району і міста проводиться систематична і календарна робота по підвищенню кваліфікації, причому викладачі виїзджали на кущові наради вчителів, читали лекції на коротко-термінових курсах по підвищенню кваліфікації інструкторів майстерень тощо. Остання восьмиденна конференція-семінар майже вся переведена силами Технікуму.

Масова робота

1) ПедТехнікум змагається з Мелітопольським Педтехнікумом, але останній реагує недостатньо на цю справу. Бригада Педтехнікуму виїзджала складати умову, опрацювали в Мелітополі, але до цього часу Мелітопольський Педтехнікум не підписав.

2) Бердянський Педтехнікум склав угоду з Першо-Травневим заводом (угода до цього додається).

3) Педтехнікум має підшефне село Ново-Павлівку. Систематично // виїзжають бригади для переведення політичних кампаній та культ-виховної роботи.

4) Організовані при Педтехнікумі науково-популярні лекції, куди запрошують вчителів, робітників та колгоспників; за цей час зачитано лише 2 лекції.

5) В кінці І семестру була організована масова екскурсія до Москви – Ленінграду – 42 особи і до Харкова – 32 особи. Данні екскурсії значно поповнили теоретичні придбання за час перебування в Педтехнікумі.

6) Відчит Педтехнікуму був заслуханий на бюро РПК, президії РВК, РК ЛКСМУ та РК спілки Робос; всі організації подали низку пропозицій, які Педтехнікум переводить в життя.

Заочний Педтехнікум

Протягом відчитного часу Педтехнікум проробив таку роботу:

VI прийом розпочався в вересні місяці 1931 року. Педтехнікум для переведення вербовочної роботи надіслав бригади лектури до прикріплених районів і після того весь час тримав письмовий зв’язок з районами та потім завжди виїздила до районів для переведення конференцій.

Прийом до вказаного терміну не закінчився. Завербовано 167 осіб шкільного відділа, із них 65 учнів та 82 учителя. Бердянський район 85, Володарський 25, Волновахський 25, Старо-Керменчикський 23, Цареконстянтинівський 9 осіб і Люксембургський 1 особа.

Не дивлячись на багаторазове нагадування з боку Педтехнікуму, деякі райони все ж таки дуже незадовільно розгорнули вербовочну роботу, а Старо-Каранський район навіть нічого не відповів і жодного заочника не завербував.

Педтехнікум примушений був поставити питання про ВНО цих районів перед РПК та ККРСІ та декілька разів повідомляв про це НКО і ВІПКП, бо виїзжати по декілька разів до районів для організації цієї роботи ми не маємо матеріяльної змоги.

Педтехнікум, крім того, одержав від Запоріжського РобітФаку при Інституті СоцВиху на 58 осіб список заочників з станиці Славянської Південно-Кавказького Края; не дивлячись на неодноразові нагадування робітфаку про те, щоб він надіслав Педтехнікуму справи цих заочників, Педтехнікум цих справ й досі не одержав. //

Лектура Педтехнікуму приймає участь в районових конференціях, що були на початку учбового року, міжквартальних та міжсеместрових. Всього було 9 виїздів до районів, крім того, по Бердянському району лектура приймала участь в переведенні кущових конференцій.

Для продовження VI прийому Педтехнікум звернувся до всіх прикріплених районів 31/І 32 року з проханням і поясненням як переводити прийом; крім того, через представників, що виїздили по районах для переведення конференцій, популяризував і організував цю справу. По Бердянському району організовано перевірку, хто з учителів не заочник та з якої причини, організовано бригада для вербовки колгоспників та робітників для заочного Технікуму. Є можливість завербувати 90 дошкільниць – робітниць і колгоспниць, але для них необхідно організувати підготовчу групу, про що повідомлено ВІПКП.

Адміністративно-техничним складом заочний Педтехнікум для переведення сучасної роботи укомплектований. Для розгортання відповідної роботи в заочному Педтехнікумі зараз немає відповідних умов в зв’язку з відсутностю певних бюджетових асигнувань.

5 лютого 1932 року

м. Бердянське

Директор ПедТехнікуму [Підпис] /Герасименко/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 257. – Арк. 1 – 24. Копія.

Примітки

291. Так у тексті.

292. Так у тексті.

293. Частина тексту пошкоджена.

я17 Обмеження про прийому до Вишів і технікумів, пов’язані з соціальним походженням, були формально скасовані лише постановою ЦВК і РНК СРСР від 29 грудня 1935 р. Втім, в дійсності вони зберігались і пізніше.

я18 У виданні «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» (Бердянськ, 1928) знаходимо таку інформацію:

«Макаронна фабрика Мелітопільської Інспектури Нар. Освіти є безперечно цікава установа кооперування переростків із дит. будинку (колонії Штейнбах). Перероблювала в 1926 – 27 році щомісяця сировини 639.820 кілогр., перероблює зараз 656.200 кілогр. Продукції на місяць 8 вагонів, 2 споживається на місці, 6 одсилається до Москви. Прибуток річний 250.000 крб., витрати 247.775 крб. При фабриці майстерні: столярна, мебльова, бочарна, ящична, швейна, що відкриті за прибутки. Установка на річний прибуток в 1927 – 1928 р. з майстернями 12.500 крб. Працюють 7 чолов. інструкторів та 70 підлітків 14 – 18 років. Пересічний заробіток підлітка 25 – 30 крб. на місяць, враховуючи мешкання та харчі» (с. 14).

я19 У виданні «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» (Бердянськ, 1928) знаходимо таку інформацію:

«Паровий млин Вукопспілки ім. Г. Петровського заснований у 1905 р., до революції був власністю Гербера. Нині має 45 робітників і вимелює за добу 58968 кілогр. муки, виключно пшеничної. Загальний річний обсяг у грошах (з купівлею зерна по хлібозаготівлі) досягає 3.000.000 карб. Пересічна платня робітника 76 крб. 83 коп., службовця 103 крб. Борошно частково постачається на місцевий ринок, а більше йде до інших республік Союзу. Виробництво поліпшується. Працює млин автоматом паровим. Ще в минулому році виробництво за добу при тій же кількості робітників було 44226 кілогр. Отже, з вересня 1927 р. продукція збільшилася на 30 %» (с. 14 – 15).