Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 259 1931. – Доповідна записка директора Бердянського педагогічного технікуму Г. Герасименка

До Бердянського РВК.

Доповідна записка

Бердянський Педтехнікум вважає за потрібне відкрити Районний Педологічний Кабінет в Бердянському, а також встановити по школах посади педагога-педолога, покладаючи ці обов’язки по школах на одного з педагогів, який повинен бути педологізований, себто пройти відповідний короткотерміновий семінар.

т. Бубнов обіжником своїм від 6/V 31 р. до органів наросвіти на місцях констатує, що вимоги, які висуває сучасний момент соцбудівництва щодо виховання молодого покоління, значно поширюються і ускладнюються, а тому з’являється необхідність більш організовано підходити до здійснення практичних завдань педпроцесу, що, в свою чергу, викликає поширення роботи в галузі науки педології.

В зв’язку з цим в кожному районі, визначає обіжник, організовується педологічний кабінет, а школа має педолога-педагога, який працює під керівництвом педологічного кабінету.

Зміст роботи педолога-педагога такий. Входячи в склад членів педради школи, педолог-педагог з’являється організатором педпроцесу на основах та засадах, що дає наука педологія, взявши за мету підготовку нової зміни людей, витриманих в соціяльно-клясовому відношенні: педолог-педагог з’являється, далі, раціоналізатором педпроцесу, а також обслідувачем по тих чи інших актуальних питаннях шкільного життя, даючи практичні вказівки на основі даних педології; робота педолога-педагога не може бути покладена на лікаря, оскільки останній з’являється робітником щодо оздоровчої роботи серед дітей, а педолог виступає як раціоналізатор та організатор педпроцесу, даючи вказівки шляхів правильного психофізичного розвитку дітей; педолог веде роботу щодо шкільного режиму, навантаження учнів, бюджету часу учня, раціональної організації відпочинку дітей і т. ін.

Другим, не менш важливим, розділом роботи педолога з’являється вивчення окремих ділянок шкільної роботи з метою піднесення якості цієї роботи, напр., комплектування шкільних груп, ударних бригад, проведення різних жестів, зокрема об’єктивного обліку успішності, громадсько-політичне виховання дітей з боку метод і форм, так звані трудні діти (невстигаючі, дезорганізатори й розумово-відсталі діти) і т. ін.

Нарешті, ще важлива ділянка роботи педолога в школі полягає в тім, що він веде роботу з учнями, батьками та педагогами. З учнями веде педолог розмови, бесіди тощо по питаннях фізичного та розумового розвитку, статевого виховання, раціоналізації часу відпочинку, організації життя учнів в оточенні родини, поведінки в колективі, а також втягує самих учнів в педологічну роботу, аби вони були не тільки об’єктом, а й суб’єктом в педологічній роботі.

З батьками педолог веде бесіди, влаштує доповіді на педологічні теми, даючи, напр., вказівки, як виховувати дітей здоровими, гарними піонерами, як організувати відпочинок дітей вдома, яку працю покладати на дитину і т. інш.; педолог веде консультацію з батьками, особливо звертаючи увагу на відсталих в культурному відношенні батьків; педолог організує актив з батьками для різного роду соціяльно-економічних обстежень дітей.

З педагогами педолог веде роботу в галузі організації педологічного семінару для мас вчительства, а також втягує в безпосередню педагогічну роботу під своїм керівництвом: збирання матеріялу, // характеристик учнів тощо.

Таким чином, педолог є так би мовити ланцюг, що зв’язує роботу педагогів, завшколами, батьків та учнівських організацій.

Районний Педологічний Кабінет веде роботу по організації та керівництву щодо праці педагогів шкіл; педологічний кабінет, ознайомлюючись повсякденно з педологічною роботою шкіл, дає пораду та відповідні вказівки; крім методичної роботи та загального керівництва, кабінет веде таку ж роботу, як й педолог в школі, тільки вже в більшому масштабі, порівнює висновки різних шкіл в галузі педологічної роботи і т. ін.; особливої волі набуває робота з учительми, яка полягає у влаштуванні семінарів тощо; кабінет веде, між іншим, роботу з батьками, втягаючи маси в педологічну роботу, влаштує виставки, лекції, бесіди і т. ін.

Кабінет організує педологічні кабінети й при школах.

Великої волі набуває робота на селі; влаштуючи семінари для вчителів, кабінет робить також виїзди на село, проводить інструктаж вчителів, веде відповідну роботу серед колгоспників та робітничої маси, а також й серед самих учнів.

Поскільки робота кабінета не може проходити взагалі ізольовано, то, само собою розуміється, кабінет допомагає в роботі методичному сектору РІНО, щільно ув’язуючись, і таким чином здійснюється постанова ЦК партії щодо піднесення на належну височність методичної роботи органів наросвіти.

Для проведення в життя цих завдань слід влаштувати Педологічний Кабінет зі штатом таким:

Зав. кабінетом 1
Пом. зав. кабінетом 1
Лікар 1
Канцробітник 1
Разом 4

Платня персонально на рік:

Зав. кабінетом 2400 карб.
Пом. зав. кабінетом 2000 карб.
Лікар 2000 карб.
Канцробітник 1200 карб.
Разом 7600 карб.

Крім цього, потрібно також устаткування кабінету, яке на перший початок вимагає суми 3000 карб.

Кожна школа має педолога-педагога з числа педагогів, і окремої штатної одиниці, таким чином, не вводиться. Оплата педологічних обов’язків педолога-педагога повинна бути не менш 900 карб. на рік.

Директор: /Герасименко/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 222. – Арк. 55 – 56. Копія.