Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 113 1927. – Положення про методичне консультаційне бюро при кабінеті соціального виховання Бердянського педтехнікуму

Копія

Положення про методичне консультаційне бюро при кабінеті соц. вих.

Бердянського педтехнікуму

Засновується К. Бюро з метою більш тісної ув’язки з масовою трудовою школою Бердянського району, на який Бюро й поширює свій методичний уплив. Це не виключає можливості обхвату ближчих районів Мелітопольщини та Маріупольщини, що тяжіють економічно й культурно до м. Бердянську.

Складається Бюро з керівника та його заступника, що їх обирається зі складу лектури в засіданні Пед. Цикл. Комісії, та затверджується через Методком Комітетом Технікуму, а 2-х членів, що їх обирають по одному в засіданнях Вироб. та Соц.-ек. Цикл. Комісій, та 3-х співробітників зі складу студентів ІІІ курсу, обраних на курсових зборах з метод. активу студентів. Один із співробітників несе обов’язки секретаря Бюро. Всі члени й співр., як метод. актив, несуть свої обов’язки безплатно.

Збирається Бюро в повному складі двічі на триместр: на початку й наприкінці, для ухвали планів роботи та відчитів. Поточна праця виконується в такий спосіб:

а) Проекти методичних вказівок та листів на запитання виготовляються співробітниками по дорученню керівника Бюро й після перевірки відповідним членом-методистом та апробації керівника надсилаються за їх підписами по належності.

б) Словесна консультація дається керівником або членом-методистом після попереднього запису бажаючих одержати консультацію.

Конс. Бюро відчитується перед Пед. Цикловою Комісією Педтехнікуму. Робота погоджується з Райкультвідділом та Окр. Методкомом. Звіти та провідні статті друкуються в «Бюлетені» Технікуму, а короткі інформації в газеті «Наша Правда».

Згідно: секретар [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 61. – Арк. 19. Копія.