Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 111 1927. – Витяги з річного звіту Бердянського педтехнікуму за 1926 – 1927 навчальний рік

УСРР

Народний Комісаріят

Освіти

Статистично-інформаційний відділ

Річний звіт

за 1926 – 27 шкільний рік (для інститутів, технікумів та робфаків)

Назва установи Бердянський Педагогічний Технікум

Адреса м. Бердянське Маріупольської округи

Якщо в учбовому закладі були реорганізації або зміни щодо цілевого напрямку учбового закладу, сказати, які саме. – //

Факультет
I II III IV V Ра-зом
1. Було по списках на початку 1926 – 27 року без прийому - 49 32 - - 81
2. Переведено з інших установ - - 1 - - 1
3. Залічено при прийомі в 1926 – 27 шкільному році 43 - - - - 48
4. Всього прибуло 43 - 1 - - 44
5. На початок заняття було студентів (разом з тими, що їх зараховано) 43 49 33 - - 125
6. Вибуло не скінчивши 2 6 1 - - 9
7. Вибуло за скінченням ВУЗу від I/X 1926 –I/X 1927 - - 31 - - 31
8. Всього вибуло 2 6 32 - - 40
9. На кінець навчального року є 42 43 1 - - 86
10. З них переведено до старших курсів 39 - 41 - - 80
11. З них залишено на другий рік на тому же курсі 3 2 1 - - 6

// […]

Студенти на 1/I 1926 року

Всьо-го сту-ден-тів З загального числа студентів З загального числа студентів Про помешкання для студентів
Одер-жу-ють держ-сти-пен-дію Сти-пен-дії від ін-ших уста-нов та орга-ніза-цій Не одер-жу-ють сти-пен-дію Ра-зом Не пла-тять за нав-чан-ня Платять Ра-зом Жи-вуть в інтер-натах при ВУЗах Жи-вуть в будин-ках проле-тар. студен.
До 20 крб. 21 – 40 крб. Більш 40 крб.
121 40 23 58 121 91 22 8 - 121 85

Стипендія на 1/I 1927 р.

Робіт. Селян Служб. Інші Разом З них
Чл. і канд. КП(б)У Чл. і канд. ЛКСМУ
Всього студентів, що одержують стипендію 10 47 4 2 63 8 49
З них жінок 6 26 2 2 36 3 32
Всього вчиться жінок в ВУЗі або робфаці 22 45 19 2 88 3 32

[…] //

2. Відомості про роботу комісій.

Назва комісії Було засідань за відчитний рік
1 Виробнича циклова комісія 26
2 Педагогічна циклова комісія 29
3 Суспільствознавча циклова комісія 21
4 Пленум циклових комісій 8
5 Учбово-контрольна комісія 6
6 Комісія Н.О.П. 15

3. Перелічити найбільш цікаві роботи, пророблені в комісії (доклади, постанови методичних досвідів, розроблювання програмів та інше), додати матеріяли по можливості.

1. В роботі педагогічної циклової комісії треба відмітити: а) складення положення про досвідні трудшколи; б) складення положення про методичне консультаційне бюро при кабінеті соціяльного виховання; в) детальну розробку питань педпрактики. Консультаційне бюро працювало в контакті з педагогічною цикловою комісією. Педпрактика студентів 2-го курсу дала багатий матеріял по вивченню поведінки дитячих колективів.

При цьому прикладаються: а) положення про досвідні трудшколи; б) положення про методичне консультаційне бюро; в) звіт про роботу методичного консультаційного бюро.

Матеріали по вивченню поведінки дитячих колективів опрацьовані проф. Смолинським і будуть надруковані в одному з педагогічних журналів. //

4. Чи був зв’язок між окремими цикловими комісіями та в чому він виявився:

Зв’язок між окремими цикловими комісіями виявився: а) в спільному вирішенні питань методи роботи та обліку роботи; б) в заслуханні й обговоренні на спільних засіданнях доповідей про хід роботи по дисциплінах того чи іншого циклу; в) в вирішенні питань поповнення кабінетів та бібліотеки; г) в вирішенні питань екскурсій, які зв’язувались по своїм завданням з різними циклами.

5. Перелічити найбільш цікаві методичні роботи факультетських комісій (доклади, постанови методичних досвідів та інші), додати матеріяли по можливості.

Переведено вивчання метода викладання в Педінституті (матеріали вміщені в журн. «Шлях Освіти» № 8 – 9 1927 р.).

Переведено вивчання загального розвитку учнів трудових шкіл міста й сел району за міжнародньою анкетою.

Переведено в школах міста й району тестування з арифметики за тестами Кортіса. //

6. Які підручники видавав ВУЗ (лекції, конспекти, демонстративні таблиці та інші).

Педтехнікум перевів в школах району тестування з арифметики за тестами Кортіса, матеріали тестування оброблені і складені певні таблиці.

Переведено студентами технікуму під керівництвом проф. Смолинського в школах району міжнародню анкету по обслідуванню загального розвитку дітей, матеріяли оброблені й виготовлені до друку проф. Смолинським.

Під час педпрактики в процесі вивчення дитячих колективів студентами зібрано багато матеріялу по питанням дитячих колективів. Зазначені матеріяли оброблені й виготовлені до друку проф. Смолинським.

7. Які наукові праці або спеціяльні роботи виконано викладачами ВУЗу.

В 1926 – 27 уч. році проф. Смолинським виконано: а) Нариси з педагогіки колективу (видрукувано в журналі «Радянська школа» № 6 – 9); б) «До питання про форму викладання у вищій школі» (видр. в журн. «Шлях Освіти» № 8 – 9); в) виготовлено до друку «Самовиниклі колективи в дитячих яслах Маріупольщини, Сталінщини, Запоріжжя та Артемівщини»; г) вироблено до друку «Інтереси та соціяльні погляди учнів нашої труд. школи» (наслідки обслідув. за міжнародньою анкетою). //

8. Чи влаштовано конференції, наради, диспути в справі методологічних питань, а також питань виробничого характеру, та які саме.

Лектори Педтехнікуму проводили широку роботу серед місцевого вчительства трудових шкіл та серед вихователів дитячого містечка.

Існували методичні комісії, до складу яких входили робітники соцвихівських установ. Зібрання методичних комісій відбувались щотижня. Роботою методичних комісій керували лектори Педтехнікуму. Участь лекторів Педтехнікуму в роботі методичних комісій, крім загального керівництва, виявилась в зачитанні доповідей та лекцій по питанням виробничого та методологічного характеру.

Активну участь брали лектори технікуму в переведенні в літній час перепідготовки вчительства трудових шкіл.

9. Чи брали участь студенти та викладачі ВУЗа в культ-шефській роботі, агрикульт. роботі, у виробничій пропаганді і т. і.

Технікум шефствує над селом Ново-Спасівкою. В культ-шефській роботі беруть участь викладачі й студенти. Викладачі беруть участь у виробничій пропаганді шляхом влаштовування доповідей, лекцій, конференцій. //

10. Які наукові та інші гуртки є в ВУЗі, кількісний склад гуртків, яку участь беруть у них викладачі, характеристика роботи гуртків.

В 1926 – 27 акад. році в технікумі були такі гуртки: а) Н.О.П.-гурток, в якому брало участь 35 студентів; б) гурток культури українського слова, в якому брало участь 60 студентів; в) хоровий гурток – 80 студентів; г) студія малювання – 20 студентів; д) краєзнавчий гурток – 30 студентів; е) радіоаматорів – 35 студентів; ж) ленінізму – 50 студентів; з) військовий – всі студенти.

Роботою всіх гуртків керували викладачі технікуму.

Найбільш жвавим й найбільш багатим наслідками своєї роботи був гурток культури укр. слова. З далеко меншим зацікавленням працювали студенти в студії малювання.

З’ясовується зазначене явище як вмілим підходом керівника до справи в першому випадкові, так невмілим підходом керівника в другому випадкові. //

11. Чи є комісія та гурток Н.О.П.; яку роботу він проводить (додати план роботи, зазначивши в ньому, що виконано).

Комісія та гурток Н.О.П. мались. Комісія проводила таку роботу: а) приймала участь в складанні регламенту внутрівузівської роботи; б) вкупі з гуртком Н.О.П. перевела хронометраж; в) дбала про забезпечення бібліотеки технікуму літературою [ц] по Н.О.П.у г) керувала роботою Н.О.П.-гуртка; д) через членів Н.О.П.-гуртка слідкувала за вчасним початком та закінченням різних комісії та організацій; е) проводила обслідування роботи вузівського апарату з метою «нотизації» його.

Робота Н.О.П.-гуртка полягала: а) в практичному переведенні того, що доручалось Н.О.П.-комісією (хронометраж, вивчення календаря внутрівузівської роботи технікуму з метою «нотизації» його) та інше; б) теоретичне вивчення питань Н.О.П. План роботи Н.О.П.-комісії при цьому додається.

12. В якій формі елементи Н.О.П. введено в учбов. роботу та в програми дисциплін для вивчання; чи були спроби «нотизації» вузівського апарату.

При викладанні дисциплін висвітлюються керівником питання Н.О.П., що зв’язані з матеріялом, який вивчається. Таке застосування елементів Н.О.П. проводилось при роботі з таких дисциплін: а) педагогіка; б) дидактика та школознавство; в) методики.

Спроба «нотизації» вузівського апарату була, як наслідки нотизації можна зазначили: а) упорядочення діловодства; б) упорядочення користування книжками з бібліотеки технікуму. //

Звіт про виконання учбового плану.

Назва дисциплін Пріз-вище викла-дача Якою мовою викла-дає За нав-чальн. планом, що вста-нов. НКО, повин-но бути річних годин За робо-чим пла-ном уста-нови повин-но було річних годин Фак-тично було річ-них годин Кіль-кість сту-дентів, що їх успіш-ність відпо-відає нормі Кіль-кість сту-дентів, що не успі-вають
1 Українська мова з методикою Крючок Ів.П. Україн-ська 9 9 9 110 7
2 Література Крючок Ів.П. Україн-ська 5 1/3 5 1/3 5 1/3 78 -
3 Образо-творче мистецтво Камин-ський Бор. Петр. Україн-ська 5 1/3 5 1/3 5 1/3 116 -
4 Матема-тика Одинець О.А Україн-ська 6 2/3 7 2/3 7 2/3 111 6
5 Фізика Одинець О.А. Україн-ська 6 6 6 114 3
6 Хемія Шейкін В.В. Україн-ська 2 2 2 38 1
7 Ботаніка та зоологія Шейкін В.В. Україн-ська 4 4 4 38 1
8 Біологія Шейкін В.В. Україн-ська 1 1/3 1 1 43 4
9 Геологія з елем. світоб. Шейкін В.В. Україн-ська 2 2 2 38 1
10 Методика краєзн. Шейкін В.В. Україн-ська 1 1 2/3 1 2/3 47 -
11 Фізкуль-тура Чирва Мих. Вас. Україн-ська 4 4 2 2/3 49 35
12 Педологія Смолин-ський С.М. Україн-ська 2 2/3 2 2/3 2 2/3 45 2
13 Дидактика та школо-знавство Смолин-ський С.М. Україн-ська 11 1/3 11 1/3 11 1/3 76 -
14 Методика рахунку Зіньків-ський Україн-ська 2 2 2 31 -
15 Педагогіка Забарний Україн-ська 5 5 5 114 3
16 Пед. системи Забарний Україн-ська 3 1/3 3 1/3 3 1/3 31 -
17 Педологія Забарний Україн-ська 2 2/3 2 2/3 2 2/3 38 1
18 Економічна геогр. Забарний Україн-ська 1 2/3 1 2/3 1 2/3 38 1
19 Політ-економія Порада Україн-ська 3 1/3 1 1/3 1 1/3 47 -
20 Історія клас. боротьби Порада Україн-ська 6 2/3 6 2/3 6 2/3 36 5
21 Методика політ. освіт. роботи Порада Україн-ська 1 2/3 1 2/3 1 2/3 31 - //
22 Рад. держава й право Порада Україн-ська 1 2/3 1 2/3 1 2/3 31 -
23 Історія матерія-лізма Великий Україн-ська 3 1/3 5 5 31 -
24 Анатомія та фізіол. Макаревич Україн-ська 2 2 2 39 -
25 Енцикло-педія сільгосп. Романенко Україн-ська 4 4 4 85 1
26 Метеоро-логія Одинець Україн-ська 1 1/3 1 1/3 1 1/3 31 -
27 Співи Полулях Україн-ська 5 1/3 5 1/3 5 1/3 117 -
28 Нім. мова Єдігер Росій-ська 4 4 4 86 -
29 Теслярна майстерня Шустров Росій-ська 3 4 2 39 -
30 Політурна та карто-нажна майстер. Безсонів Росій-ська 3 5 7 86 - //

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 61. – Арк. 1 – 10 зв. Оригінал.

Примітки

ц Дбала про забезпечення бібліотеки технікуму літературою… – Загалом у цьому ж 1927 р. в Україні діяло понад 8 тис. бібліотек з книжковим фондом 16,5 млн. прим.