Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 78 1925, листопада 20. – Звіт про стан Бердянського педагогічного технікуму

Відчит про стан

Бердянського Педагогичного Технікуму

на 20 листопада 1925 року

Відчит охоплює учбовий стан Технікуму, фінансове становище, його господарську частину, громадську працю і стан студентських організацій на 20 листопада 1925 року.

І. Фінансове становище

Педтехнікум на держбюджеті. На 1924 – 25 навчальн. рік було відпущено по кошторису Наркомосвітою 24.355 карб. 39 коп., з них на зарплатню адміністративно-технічного персоналу та викладачевому 14.915 карб. 89 коп., на учбову частину 1200 карб., на господар. 1.472 карб. 50 коп., на ремонт будинку 750 карб., на ремонт гуртожитку 1000 карб., на обладнання гуртожитку 450 карб., на стипендії студентам 4069 карб., на поліпшення підприємств 100 карб. та платня екзаменаційній комісії 308 карб.

Спеціяльних коштів за 1924 – 25 навч. рік поступило 971 карб. 96 коп. Усі асигнування цілком витрачені. Тільки по § 1 ст. 3 зарплатні педперсоналу повернуто 333 карб. 98 коп. Педтехнікум мав своє власне господарство, яке дало збиток, завдяки дуже кепському веденню господарства лект. тов. Любченко, якого своєчасно було звільнено з посади. На 1924 – 25 навч. рік кошторис затверджено з запізненням і Технікуму ще не відомо, які суми будуть йому отпущені. Поки зарплатня надсилається авансом в розмірі минулого року. Від Наркомосвіти є відомості, що асигнування будуть збільшені в порівнянні з минулим роком.

ІІ. Адміністративно-технічний й викладачевий персонал

Адмінтехперсонал складається з 10 душ: завідуючий, помічник по навчальній частині, лікар завгосподарством, секретар комітету, секретар студентських організацій, рахівник, бібліотекар, 2 некваліфіковані служителі.

Викладачів 17 [89] душ: по соц. економ. циклу 5, по виробничому 4, педологічному 9. Склад лекторів щодо освіти й кваліфікації цілком задовольняючий. Штатних вільних посад немає. Вільна посада керівника драматизації виразного читання (2 години на тиждень). На цю посаду є відповідна кандидатура тов. Мажаровської, яка й буде закликана по одержанні штатів. Соціяльно-економічний цикл ведуть т.т. Трет’яков, Раздольський, Ягмур. Згідно з відношенням НКО за відсутністю одного лектора спеціально по соц. економ. циклу слід закликати на викладання соц. економ. // дисциплін т.т. з Райкому КПбУ. Вони ж відіграють ролю політкерівників, інститут яких скасовано зараз. До Комітету Технікуму, який є вищий орган по управлінню Технікумом, обран т. Трет’яков. Особисті справи т.т. Трет’якова, Раздольського і Ягмур надіслані до НКО для затвердження. Відносно останніх циклів особливих зауважень робити не доводиться. Склад комітету Технікуму такий: завідуючий Павликівський, помічник по навчальній частині Раделів, представники від лекторів Трет’яков і Шейкін, від Виконпрофбюро студентів Федоренко, від Райкому спілки Робос Крепак, від РВК інспектор освіти зараз т. Скрипка.

ІІІ. Склад студентів

Студентів зараз 143, на І курсі 71, на ІІ – 40 і на ІІІ – 32:

Перших курсів 2.

По соціяльному походженню:

Селян і дітей селян 74
Робітників і дітей робітників 34
Службовців і дітей службовців 34
Інших (діти кустарів) 4

По партійності:

Членів КПбУ 1
Кандидатів КПбУ 2
Членів ЛКСМУ 57
Кандидатів ЛКСМУ 8
Разом 68

По національності:

Росіян 37
Українців 92
Євреїв 7
Греків 3
Інших 4

Бідняків, яким потрібна стипендія, без якої вони вчитися не зможуть, 60, а 24 наверх цього звільнено від платні за право навчання.

Обкладено платнею:

В 6 карб. на рік 12 душ
В 9 карб. на рік 8
В 12 карб. на рік 2
В 13-50 карб. на рік 12
В 18 карб. на рік 6
В 22-50 карб. на рік 11
В 30 карб. на рік 10
Всього 59 //

Як видно з приведених цифр, соціяльний склад студентів цілком задовольняючий. В цьому відношенні маються певні досягнення, порівнюючи з минулими навчальними роками.

IV. Прийом в 1925 році

Прийнято 71 студент. З них:

Селян і дітей селян 49
Роб. і дітей робоч. 13
Службовців і дітей служ. 9
Членів і кандид. КПбУ й ЛКСМ 46
Позапартійних 35
Членів КНС 37

Прийом проводиться особливою прийомною комісією, в яку входять представники по одному від Технікуму, Райкомів КПбУ, ЛКСМУ, КНС, Райсекретаріату, жінвідділу.

Влітку Технікумом була переведена відповідна компанія по прийому на селі й по профшколах, надруковані об’яви й т. п. Наслідки одержані цілком задовольняючі. На майбутнє Технікум має на увазі ще більш поглибити агітацію на селі, щоб ще збільшити кількість студентів з села, тому що Технікум підготовлює вчителів для сільських шкіл. Новий набір, як показав облік праці студентів, гарно відноситься до занять, зацікавлен працею, як учбовою, так і громадською, і є гарна надія, що дасть цілком підготовлених вчителів Радянської школи.

V. Учбова частина

Учбова частина об’єднує, керує і обраховує працю всіх кабінетів і майстерень, на які розкладається Педтехнікум. Навчально-помічні установи такі: кабінет комплекснику, педологічний кабінет, клас ліпки, аплікації і малювання, фізичний кабінет, хемічна лабораторія, природо-наукова лабораторія, бібліотека, кабінет суспільствознавства, куточок Леніна, майстерні перепльотна, теслярська.

Усі навчально-помічні установи:

1) Служать лабораторіями, де працюють і вчаться студенти.

2) Несуть громадську роботу, тому що вони відчинені для вчителів міста й села, учнів шкіл Соцвиху і Профосу, взагалі для робітників і селян. Фізичний, хемічний і природо-науковий обслуговують трудшколи, кабінет комплекснику одвідують головним чином вчителі, де знаходять методологічні вказівки по своїй праці в школах; там хорониться і систематизується педагогічний досвід нашого міста й району, там же є виставка дитячої творчості. Педологічний кабінет має зв’язок з Радою Фізкультури й // провадить педометричні вимірювання вихованців дитячого містечку, взагалі учнів шкіл міста та комсомольських команд, загонів по фізкультурі й т. п. Читальню відвідують вчителі міста і села. Взагалі всі установи технікуму намагаються утворити найтісніший зв’язок з оточуючим життям, чого вони досягають не тільки тим, що відчиняють свої двері, але й тим, що переносять свою працю в інші місця, в підприємства, сельбудинок, червоні кутки в спілці й т. п.

Працею всіх кабінетів і майстерень керує методичний комітет, облічує навчально-контрольна комісія. Навчально-контрольна комісія веде також облік праці окремих студентів по всіх кабінетах і майстернях. Вона складає характеристики студентів, її виснови є підвалина для комітету курсів.

3) Виконують наукову працю, розробляють нові педагогічні методи праці в школах, роблять нові експерименти, дослідження. Досягнення кабінетів будуть здані до друку після закінчення учбового року влітку 1926 року. До цього часу Технікум декілька разів виступав на Всеукраїнських конференціях по педосвіті з своїми доповідями. В 1924 році зав. т. Петров робив доповідь на тему «Навчальний план Педкурсів». В 1925 році т. Павликівський – «Влаштовування кабінетів і лабораторій в Педвузах».

VI. Студентські організації

Члени спілки Робос студенти Технікуму об’єднані в Профком, який працює на рівні з міськомом. З членів Профкому обирається на загальному зібранні студентів Виконпрофбюро. Виконпрофбюро видділи: академвідділ, культвідділ, економвідділ. Академвідділ відає академічною працею студентів. Від нього є представники до методкому, навчально-контрольної комісії і т. ін. Культвідділ веде політосвітню працю в червоних курточках, будинкові освіти, сельбудинкові і т. ін. Економвідділ відає гуртожитком, їдальнею і т. ін. При технікумі є осередок ЛКСМУ й КНС. Згідно з структурою технікуму до всіх його комісій, установ входять представники Виконпрофбюро, осередки ЛКСМУ та КНС.

Зв’язок адміністрації і викладачів повний.

VII. Практика та громадська праця

Технікум намагається весь час практику студентів поставити ширше, глибше і подати їй характер громадської корисної праці. Практика ведеться в двух напрямках: по лінії соцвиху і по лінії політосвіти. По лінії соцвиху всі курсанти 3-го курсу працюють в школах міста, причому певний студент прикріпляє//ться до певної одної групи на весь час. Під час літніх канікул всі курсанти були направлені на практику до дитячих колоній, дитячих ясел, дитячого будинку та ін. Там вони заміщали вчителів, які пішли в відпуск. Зараз педтехнікум влаштував школу для підлітків, двухрічну, яка цілком взята на кошти Технікуму. Працюють в школі студенти й лектори Технікуму. Для студентів 3-го курсу обов’язкова праця методологічних колективних груп при Райметодкомі й будинкові освіти. По політосвіті зараз Технікум працює в клубі металістів [л] і в 9-ти червоних куточках: горробкому, транспортників, водосвіту, райсільхозспілки, відділу ДПУ, конвойної команди, спілки будівників [м], жінвідділу, кустарів [н] і райсельбудинкові [о] – всього працює 47 студентів І та ІІ-го курсу, із котрих 14 чоловік працює по бібліотеках, а 13 ведуть в червоних куточках бесіди – читку газет й роблять доповіді і т. ін. ІІІ-й курс веде політосвітню роботу в сельбудинкові за новим планом тричі на тиждень. Колектив викладачів в громадську роботу втягнений. Члени міської ради – три лектори, члени райкому Робос – три, майже всі члени […] [90] «Геть неписьменність» [п], Аерокому. Педтехнікум – юридичний член Аерокому.

VIIІ. Стан гуртожитків. Стипендії

Гуртожитків 2: один будинок бувшого ДПУ, другий в будинкові бувш. Вусор. Гуртожитк № 1 одремонтирований знову, з водяним центральним отопленням, при ньому їдальня досить обладнана на 50 студентів. На обладнання гуртожитку і їдальні було відпущено НКО 450 карб. З гуртожитку № 2 ремонт не закінчен. В нижнім поверху й з зовнішнього боку ремонту не було. Зараз складається кошторис й дефектний акт для витребування сум на ремонт.

Студентів-бідняків, що зовсім нічого не мають і вчитись без стипендії не зможуть, як було зазначено, 6. В минулому році студентів було 17. По 16 карб. 50 коп. від НКО. Після того, як багато разів Педтехнікум піднімав клопотання про збільшення стипендій, НКО збільшив кількість стипендій спочатку до 24, потім до 40. Крім того, з округового бюджету, згідно з телеграмою старшого інспектора т. Лягущенко, відпущено 15 стипендій по 16 карб. 50 коп., таким чином, в Педтехнікумі є 55 стипендій, ще недостає 5 стипендій. Життя в гуртожиткові одному студентові коштує 12 карб. (світло, опалення, помешкання, сніданок, обід, вечеря). В гуртожиткові живе зараз 80 студентів.

ІХ. Праця стажкомісії

Курс навчання в Технікумі 3-х річний, але після закінчення Технікуму студенти напрямовуються на річний практичний стаж до шкіл Соцвиху. Керує працею стажорів стажкомісія, яка складається з 3-х осіб, представників по одному: від Технікуму, ОКРІНО та спілки РОБОС. В стажкомісії після річного стажу стажори складають відчит. Постійний диплом на право працювати в трудовій школі студенти одержують після постанови стажкомісії, що стаж можна вважати закінченим.

В минулому році стаж пройшло 25 студентів. Студенти, що скінчили в осінь цього року, на стаж майже всі вже напрямовані, а саме: в Мелітопольській окрузі 4, в Запорізькій окрузі 5, Сталінській 9, Артемовській 2, в Павлоградській 1, в Маріупольській окрузі: в Берестоватському районі 4, в Бердянську 1, в м. Харкові 1, РСФРР 3. За скасуванням Бердянської округи стажори в цьому році одержували посади особисто, тому розкинулись по різних округах.

Х. Господарство

Технікум має сад-виноградник біля саду Здороввідділу (2002 кв. саж.) й в арендному користуванні від Рай. Доп. Дітям 2 дес. ріллі понад садом між […] [91] і дачею б. Павлової. Господарство Технікумові потрібне: 1) щоб студенти мали змогу по сіль. господ. вести практичні роботи рівномірно з вивченням лекцій по енциклопедії сільського виробництва; 2) щоб мати матеріальну підтримку для студентів, що дасть можливість зменшити вартість життя в гуртожиткові. Зараз В.К.Г. відвів від РПД зазначені 20 дес.

Педтехнікум підняв клопотання про закріплення цієї землі за ним і наділення його ще 20 дес., бажано в купі з першими.

ХІ. Хиби, що перешкоджають роботі

1. Дуже велика вартість електричної енергії, що примусило Технікум відмінити вечірні заняття, практичні й лабораторні роботи. Коли ціна кіловат-години не буде зменшена, Технікум повинен буде скоротити навчальний план на зимні місяці.

2. Дуже велика ціна кіловат-години перешкоджає учбовим заняттям студ., гуртожиткові, тому що студенти не зможуть платити за світло більше 50 карб. на місяць (що припадає на студента майже 1 карб. в місяць).

3. Відсутність власного великого господарства. Коли Технікум буде мати власну ріллю, він зможе з більшою настійністю намагатися асигнувань він НКО на ремонент і т. ін.

4. Недостача помешкання. Зараз Технікумові недостає 2 кімнати. В 1926 – 27 навч. році в Технікумі буде біля 260 студентів, і Технікум має на увазі відчинити зразкову школу.

5. Недостача обладнання деяких лабораторій й не досить велика пропускна здатність майстерень.

6. Тіснота в гуртожиткові № 1. Незакінченість ремонту гуртожитку № 2 перешкоджає переходу студентів з гуртожитку № 1 в гуртожиток № 2.

Керуючий Технікумом

Пом. зав. по навч. частині

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 32. – Арк. 40 – 42 зв. Копія.

Примітки

89. Так у тексті.

90. У тексті одне слово не прочитано.

91. У тексті одне слово не прочитано.

л Працює в клубі металістів… – За даними видання «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» (Бердянськ, 1928), клуб металістів був заснований у 1924 р., мав 385 членів, 8149 книг, 63 журнали, 17 газет, кінотеатр і літній театр (с. 37).

м За даними видання «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» (Бердянськ, 1928), червоний куток спілки будівельників діяв у Бердянську з 1927 р. (с. 37).

н За даними видання «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» (Бердянськ, 1928), спілка кустарів була заснована у 1925 р., мала 264 члени, 280 книг, 9 журналів, 13 газет (с. 37).

о Районний селянський будинок, згідно з виданням «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» (Бердянськ, 1928), керував політосвітньою роботою селянських будинків та 16 хат-читалень району. В місті він мав заїжджі двори, готель, їдальню, кав’ярню, червоний куток, що обслуговував приїжджих селян (с. 38).

п Добровільне товариство «Геть неписьменність» було створено в 1923 р. для допомоги органам народної освіти. Його головою став Г. Петровський. Широку участь у роботі з ліквідації неписьменності брали культурно-освітні установи, профспілки, комсомол, комнезами, вчителі. Як наслідок, у 1928 р. чисельність письменних в УСРР становила вже 70 % дорослого населення у містах і 50 % на селі.