Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 319 1934, листопада 21. – Особистий листок викладача Бердянського педагогічного технікуму Ю. Кара-Куркчі

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Особистий листок по обліку кадрів

Прізвище: Кара-Куркчі ім’я: Юрій по-батькові Ілліч

1. Народився в: 1899 році 1 міс. березня

2. Де народився: с. Мангуш, Маріуп. р-на

3. Стать: Чол.

4. Народність: Грек

5. Соц. походження: Селянин

а) Колишн. стан: Поселянин-середняк

б) Основне заняття батьків: Хліборобство

6. Основний фах (заняття для членів ВКП(б) під час вступу до партії, а для непартійних – з початку роботи в рядянських установах): викладач математики й фізики

7. Скільки років працював на даній професії: 14 років

8. Рік залишення виробництва або с. г.: 1921 рік

9. Соціальний стан: Службовець-учитель

10. Партійність: Позапартійний

11. Партстаж: – № п-кв. – або канд. карт. № –

12. Чи був в ВЛКСМ: Ні з якого по який час –

13. Перебування в інших партіях (яких, коли, де і з якого по який час): Не був

14. Чи був раніш в ВКП(б): Ні з якого по який час – і причини вибуття –

15. Член якої профспілки: Робітників освіти з якого часу: від січня 1922 року

16. Освіта: Вища

Назва навчаль-ного закладу (вуз, комвуз, школа, та ін.), його адреса, місце-знаход-ження Назва факуль-тету, відділу, циклу або ухилу Закін-чив чи ні Дата, м-ць, рік Протяж-ність нав-чання (років, місяців) Якщо не закін-чив, то з якого курсу вийшов Який вузький фах одержав, закін-чивши
Всту-пу Закін-ченя або зали-шен-ня
Загальне та спеціальне Кол. чолов. гімназію Закін. 1912 1919 7 років
Харків. Технолог. Інститут Електро-техн. Ні 1921 1923 2 роки 3 к.
Інститут Педпроф-освіти Фізматем. Ні 1932 1933 1 4 к.
Партійно-політичне

17. Чи має наукові труди та винаходи і з яких питань Не маю

18. Чи був за кордоном (де, коли, як довго та мета поїздки) Не був //

19. Робочий та службовий стаж, починаючи з початку роботи за наймом до заповнення особистого листка (зазначається робота, що продовжувалась не менш 1 року)

Місце знаход-ження уста-нови або підпри-ємства (район, округа, обл., край) Назва уста-нови, орга-нізації або підпри-ємства (зазна-чити кому підлягає і рід вироб-ництва) Посада або вико-нувана робота Чи є посада основ-ною чи за суміс-ництв. Дата (м-ць, рік) Скільки перебував на посаді
Всту-пу За-лиш. Років М-ців.
ВРНГ Завод «Інсталок» 10 міс. 9 міс.
УСРР, м. Бердянськ Слюсар Осн. 1920 1921 1
УСРР, м.Харків ВСРМ Школа «Металіст» 10 міс. 3 міс.
Викладач-математик Осн. 1921 1925 3 5
УСРР, ст.Буди Харків. Окр. НКО Дит-містечко № 4 Завід. дит-містечком та викладач математики 3 міс. 10 міс.
Осн. 1927 1927 1 8
м. Бердянськ НКО Берд. Педтех-нікум Викладач математики та фізики та пом-директора в навч. справах від 10/ІХ 1930 р. 1 міс. 9 Викладачем працюю й зараз по сумісництву
Осн. 1929 1933
м. Бердянськ НКО УСРР Пед-інститут Викладач математики й декан фіз-мат. факульт. Осн. 9 міс. Працюю й зараз //
1932

Участь у виборчих (парт., радянських та проф.) органах

Де адреса виборчого органу Назва виборчого органу На яку посаду обраний Дата обрання
Харків окр. спілка Робітн. освіти Бердянський місцевком культробітник Червень 1925 р.
Бердянський Райком Спілки Робос Групком Профосвіти Секретарем Групкому Червень 1930 р.

21. Знання укрмови (читає, пише, викладає – підкреслити)

21 а. Знання чужоземних мов і мов народностей СРСР.

Знання мов Назва мови, якою читає чи перекладає з словником Назва мови, якою читає та висловлюється Назва мови, якою володіє вільно
Чужоземних Німецька
Народностей СРСР Татарська

22. Участь в революц. рухові до 1917 р. (характер, місце й протяжність роботи): Не брав участі

23. Чи зазнав репресій за револ. діяльність до Жовтневої революції (за що, коли, ким): Ні

24. а) Відношення до військової служби зараз 1) не військовозобов’язаний; 2) військовозобов’язаний рядового, молодшого, середнього, старшого й вищого начскладу (підкреслити);

б) відношення до обліку: довготерміново-відпускний, позавійськовик, запасний першої, другої черги (підкреслити). Розряд обліку: Стрілок. Рід військ: Піхота

Посада, на якій перебуває на обліку: Срілок

Категорія посади: Рядовий

в) Обліково-військовий квиток № 1934 (або яким документом підтверджується вищезазначене): Бердянським РВК 1928 р.

Ким і коли виданий //

25. Чи служив в арміях:

Назва армії Чин Остання посада З якого по який час Де Чи брав участь в боях і яких
В старій армії Не служив Не брав
Червоній гвардії Не служив
Червоній армії Рядовий Смотритель військових споруджень Від 1921 р. до 1922р. м. Харків
Партизанських загонах

26. Чи служив у війську або установах білих урядів (де, коли й на яких посадах: Не служив

27. Чи притягали до судової відповідальності, адмін. або дисциплінарних кар (коли, за що, яких ):Ні

28. Які нагороди отримав після Жовтневої революції:

29. Чи проходив чистку партії та радапарату (де, коли і наслідки чистки): Не проходив

30. Чи мав партстягнення за час перебування в ВКП(б):

Дата (м-ць, рік) Хто наклав партстягнення За що (суть справи) Яке партстягнення

21 листопада 1934 р.

Підпис особи, на яку складено листка: [Підпис]

З оригіналом згідно:

Посада та підпис особи, що писала копію

_______________________193_____р.

Дата складання копії

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 833. – Арк. 1 – 2 зв. Оригінал.

36. Особистий листок викладача…

36. Особистий листок викладача Бердянського педагогічного технікуму Ю. Кара-Куркчі. 21 листопада 1934 р.