Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 303 1933, березня 10. – Договір Бердянського навчального комбінату з Бердянським райосводом

Договор

10/ІІІ 1933 года, г. Бердянск

Мы, нижеподписавшиеся, ответственный секретарь Бердянского Райосвода т. Александров и уполномоченный по организации рыбной ловли [я21] Бердянского Учебного Комбината на основании доверенности за № 213 от 24/ІІІ 33 г., выданной Учебным Комбинатом, заключили настоящий договор в следующем:

І. Бердянский Учебный Комбинат берет в Осводе место на пляже для ловли рыбы волокутею длиною 65 саж., а Освод отпускает место на следующих условиях:

а) Уч. Комбинат обязуется производить ловлю рыбы на указанных Осводом местах не ранее 21 часу и не позже 6 часов утра, причем Уч. Комбинат после окончания ловли рыбы обязуется произвести полную уборку пляжа на месте лова, а также не держать инвентарь на пляже;

б) в случае не выполнения настоящего договора Осводу предоставляется право договор расторгнуть.

ІІ. В случае необходимости использования отпущенного места для ловли рыбы Уч. Комбинату Осводом данного места, Осводу предоставляется право Уч. Комбинату ловлю рыбы запретить.

Настоящий договор заключен в двух экземплярах, из которых один остается в канцелярии Освода, а другой в Уч. Комбинате.

Подписи:

РайОсвод: /Александров/

Уполномоченный: /Спаський/

З орiгiналом згідно: [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 329. – Арк. 6. Копія.

Примітки

я21 У виданні «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» (Бердянськ, 1928) стосовно рибальства читаємо:

«Рибальство в м. Бердянському та околицях було дуже розвинене до війни й голоду. Тепер воно поволі відновлюється. Кооперовано рибалок в «Свободний Рибак» менше половини з 800 зарегістрованих від Бердянська до Цареводарівки, тому й різнобой у ціні: весною свіжа сула й чабак падають на возах до 12 ½ коп. за кіло, а літом доходять до 40 коп. кіло. Червона риба, севрюга весною буває по 45 коп. кіло з возу, а влітку доходить до 2 крб. Є багато дрібних коптилень. Один вдалий улов дає по весні до 800 кілогр. риби. За 1926 – 1927 опер. рік кооперативом заготовлено 224800 кілогр. риби, сіток заготовлено на 41.000 крб., обороти досягли 164.000 крб. Багато виловлюється дрібної риби «тюльки». Має місцеве значення бичок. Роля скупщика-приватника ще й досі досить значна. Передбачається за постановою ВРНГ побудовання рибно-консервного заводу. Тоді, безумовно, ця галузь місцевого господарства зразу піднесеться» (с. 22 – 23).