Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 26 1926, серпня 26. – Протокол засідання комітету технікуму

Протокол № ____

Засідання комітету

БЕРДЯНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

від 26 серпня 1926 навч. року

Присутні були: Порада, Шейкін, Зільберборт, Одинець, представник ОВК-му т. Сквірський, представник Робос т. Федоренко і представник студентства т. Зребний.

Голова Порада, секретар Бугай

Засідання

призначено о 10 год. дн.

розпочалось о 11

закінчилось о 12

Слушали: Ухвалили:
1. Про Українізацію Педтехнікуму [ї] та укомплектування педперсоналом. І. Комітет Педтехнікума в порядку переведення плана Українізації ухвалює: 1. З першого вересня перейти до викладання всіх дисциплін укрмовою. Звернути особливу увагу на постановку викладання українознавства як з організаційного боку, так і змісту. Під час прийому до I курсу звертати належну увагу на знання українознавства. ІІ. В порядку виконання розпорядження НКО від 24-VII-26 р. за Ч-39359, комітет ухвалює: А. Прийняти до відома заяви лекторів Макаревича та Шейкіна про те, шо вони оволоділи укрмовою в такій мірі, яка дає можливість викладати нею свої дисципліни. Протягом першого триместру перевірити правдивість заяв в процесі учбової роботи. Б. На підставі розпорядження НКО від 14 серпня № 43236 тов. Раделова зняти з посади з 1 вересня б. р., погодитись з призначення т. Забарного помкеруючого по учбовій частині з 1 вересня ц. р. В. Що торкається лектора Краснянського, то приймаючи до уваги: 1) Лектор Краснянський рік тому назад (коли був призначений на посаду) дав зобов’язання оволодіти укрмовою як викладовою протягом перших двох триместрів і цього не виконав. 2) Не оволодів до цього часу укрмовою в такій мірі, яка дала б можливість викладати укрмовою свою дисципліну, також не виконав постанов Методкому і Комітету. 3) За час праці в Технікумі виявив себе як робітник, який не має відповідної підготовки, аби викладати в Технікумі педагогічні дисципліни: не знає марксіської педагогіки, дидактики нової школи. Керуючи семінаром по комдитрухові, виявив недостатнє розуміння такого; немає певного матеріалістичного світогляду, який необхідний для викладання педдисциплін. 4) Прийняти до відому, що в справі призначення т. Краснянського на посаду лектора особливу роль відігравала рекомендація інспектора, яка полягала в двох службових записках, але на прохання Технікуму дати відомості, на чому базувалась рекомендація, таких відомостей не одержано, про що й довести до відому НКО // На підставі вищезазначеного т. Краснянського з посади лектора звільнити з першого вересня б. р. ІІІ. Розглянувши заяви на посади лекторів (оголошення про вільні посади оголошено в газеті «Приазовський пролетарій» від 3 та 4 серпня), Комітет педтехнікуму ухвалює: 1) Затвердити на посаді лектора фізики та метеорології з 1 вересня б. р. т. Вишневську З.С. 2) Що торкається посади викладовця дидактики та школознавства, то рахувати необхідним закликати на цю посаду професора Адамовича. Розгляд заяв на цю посаду відкласти до одержання відповіді від т. Адамовича. 3) Викладання дисциплін економгеографії, педагогіки та педтечії та системи доручити т. Забарному І.М. з 1-IX-26 р. 4) Викладання методики математики доручити т. Зінківському з 1-IX-26 р. Прохати т. Зінківського взяти на себе викладання методики краєзнавства з 1 вересня 26 р.
2. Про прийом педпрактики та перевірку виконання завдань по окремих дисциплінах. 2. Розгляд справоздань студентів, що були командировані на педпрактику, покласти на комісію в складі: Забарного, Крючка, Макаревича, Шейкіна та по можливості за участю представників установ, в яких проводили практику. Роботу по прийому педпрактики провести протягом 4 днів, з 1 по 4 вересня включно. Перевірку виконання завдань по окремих дисциплінах доручити лекторам провести кожному по своїй дисципліні 1, 2 та 3 вересня. Календар роботи доручити виробити Методкому.
3. Про утворення предметових комісій. 3. Рахувати необхідним утворити предметові комісії по циклам: суспільствознавчому, виробничому та педагогічному. Організацію предметових комісій провести згідно вказівок НКО. Головування в предметових комісіях доручити: в комісії по виробничому циклу т. Оденцю, педагогичному – Забарному, суспільствозн. – Пораді. Методком залишити в складі членів всих предметових комісій. Засідання предметових комісій провадити один раз на тиждень, а засідання Методкому не менше одного разу на місяць.
4. Поточні справи: А. Про компенсацію т. Раделову і т. Краснянському. 4. А. Видати компенсацію т. Раделову і т. Краснянському в розмірі 2-х тижневого утримання.

Голова комітету Порада

Члени

Секретар Бугай

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 239 – 239 зв. Оригінал.

Примітки

ї Про Українізацію Педтехнікуму… – У квітні 1923 р. ХІІ з’їзд РКП(б) проголосив політику коренізації. Щоб посилити свій контроль і вплив у національних районах, апарат державної влади повинен був засвоїти мову місцевого населення, поповнювати партійно-радянський апарат місцевими кадрами, сприяти розвитку національної за формою культури. Український варіант коренізації дістав назву українізації. Перші заходи зі здійснення українізації були накреслені в декреті Раднаркому УСРР від 27 липня 1923 р. «Про заходи в справі українізації шкільно-виховних та культурно-освітніх установ» і постанові ВУЦВК та РНК УСРР від 1 серпня 1923 р. «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про сприяння розвиткові української мови». У декреті РНК від 27 липня 1923 р. визначалися порядок і терміни переведення на українську мову викладання у навчальних закладах. За офіційними даними, на листопад 1927 р. технікуми були українізовані на 54 %, профшколи – на 51,9 %, інститути – на 28,5 %.