Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1858 р.

Ігор Лиман

1858, января 11. — Именной, объявленный в приказе Его Императорскаго Высочества Генерал–Адмирала. — О распространении права на получение орденов с мечами на духовенство, находившееся в войну 1853 — 1856 г., для исполнения Христианских треб, на перевязочных пунктах, под выстрелами неприятеля. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.I. — № 32665. — С. 23 – 24.

По морському відомству оголошується воля імператора поширити на духовенство, яке брало участь у Кримській війні, право носити ордени з мечами.

1858, января 20. — Именной, объявленный Сенату Министром Внутренних Дел, распубликованный 6 Марта. — О предоставлении льготы в платеже податей раскольникам вредных сект (кроме скопцов), обращающимся в Православие. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.I. — № 32699. — С. 53.

Представникам більшості “найбільш шкідливих сект”, які приєднуються до православ’я, надається трьохрічна пільга в сплаті податків і право перейти в інші міські чи сільські громади без згоди їхніх попередніх громад.

1858, февраля 10. — Именной, объявленный Сенату Управляющим Морским Министерством. — О построении храма Св. Владимира на развалинах древняго Херсонеса (в Крыму) с инвалидным домом для увечных и престарелых морских чинов. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.I. — № 32759. — С. 128.

Дається згода на зведення в Херсонесі храму Св. Володимира за рахунок коштів державної казни та добровільних пожертв.

1858, березня 15. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 13. — Спр. 8. — Арк. 33 – 33 зв.

Повідомляється, що згідно з волею імператора запроваджується карнавковий збір на влаштування у Палестині богоугодних закладів.

1858, марта 21. — Именной, объявленный в приказе Военнаго Министра. — О порядке отдания чести со стороны войск, проходящим церковным процессиям. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.I. — № 32897. — С. 341 – 342.

Наказується при походженні церковних процесій барабанщикам не бити, а музикантам чи сурмачам грати молитву “Коль славен наш Господь в Сіоні” або “Варшавську навечірню”.

1858, марта 22. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом. — О том, когда прекращать производство пенсий сыновьям умерших Наставников духовно–учебнаго ведомства. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.I. — № 32900. — С. 346.

За ухвалою Синоду наказується припиняти виплату пенсій сиротам наставників духовних навчальних закладів по досягненні 21–річного віку або в разі віддання їх у службу чи навчання за назначений кошт.

1858, апреля 5. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом. — О назначении пенсии в сокращенные сроки и о выдаче классных окладов по ученым степеням служащим в духовно–учебных заведениях. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.I. — № 32949. — С. 409 – 410.

За ухвалою Синоду на працюючих у духовно–навчальних закладах поширюються правила дострокового виходу на пенсію, запроваджені по відомству Міністерства народної освіти. Синоду дозволяється без попередніх зносин з імператором давати згоду на збереження за бідними пенсіонерами класних окладів по вченим ступеням.

1858, апреля 12. — Синодский, по Высочайшему повелению. — О присяге лиц Православнаго Духовенства. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.I. — № 32988. — С. 439 – 440.

За ухвалою Синоду визначаються правила складання присяги духовними особами.

1858, апреля 12. — Синодский, по Высочайшему повелению. — О присяге лиц Православнаго духовенства. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — ХХХIII. — Отд.III. — К № 32988. — C. 198.

Наводяться форми підписки перед посвятою в стихар і в диякона, присяги перед висвяченням у священика чи ієромонаха, при призначенні священиків у вищі звання.

1858, квітня 12. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 13. — Спр. 8. — Арк. 36 – 37.

Зазначається, що гроші з карнавок, влаштованих на користь Палестинських богоугодних закладів, мають вийматись щомісячно і записуватись у шнурові зошити, які кожні чотири місяці повинні передаватись консисторіями Синоду.

1858, апреля 24. — Именной, объявленный в приказе Военнаго Министра. — О том, в какой форме быть на разводе и церковных парадах, в воскресные дни, во время лагерных сборов. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.I. — № 33056. — С. 494 – 495.

Затверджується форма, яку мають носити на церковних парадах генерали, штаб– і обер–офіцери.

1858, квітня 30. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 6. — Спр. 15. — Арк. 270 зв. – 271 зв.

Розписується порядок конфіскації, зберігання і розподілу культових речей розкольників.

1858, мая 2. — Высочайше утвержденное дополнение Высочайше утвержденнаго 1–го Февраля 1857 года (31476) Устава Одесскаго Женскаго Благотворительнаго Общества. — Именной указ, объявленный Сенату Министром Внутренних Дел, 23 Мая 1858 года. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.I. — № 33094. — С. 554 – 555.

З приводу подання Міністра внутрішніх справ обумовлюється, що товариство утримує заклад, у якому тимчасово перебувають представники інших релігій, які чекають хрещення в православну віру, а також затримані в Одесі паломники до Єрусалиму.

1858, мая 30. — Высочайше утвержденное Положение о женских училищах Ведомства Министерства Народнаго Просвещения. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.I. — № 33221. — С. 689 – 691.

Декларується, що головною метою училищ є релігійна, моральна та розумова освіта. Передбачається обов’язковість викладання Закону Божого в училищах як першого, так і другого розгляду.

1858, июня 5. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом. — О порядке учреждения новых приходов и построения в них новых церквей. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.I. — № 33253. — С. 711 – 712.

З приводу відношення Міністра державного майна єпархіальні архієреї отримують право давати дозвіл на зведення церков без попередніх зносин із Синодом.

1858, июня 10. — Высочайше утвержденное Положение об училищах военнаго ведомства. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.I. — № 33283. — С. 731 – 744.

Обумовлюється, що вихованці училищ військового відомства зобов’язані вивчати Закон Божий; передбачається, що священики для викладання цього предмету мають призначатися єпархіальним керівництвом.

1858, июня 10. — Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, объявленное Сенату Товарищем Министра Финансов. — О производстве пенсий и единовременных пособий Священнослужителям Православнаго исповедания горнаго ведомства. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.I. — № 33285. — С. 749.

За поданням Міністра фінансів на священнослужителів гірничого відомства поширюються правила надання пенсій та допомоги, запроваджені раніше для духовенства військового відомства.

1858, июня 16. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 8–го Июля. — О размере кормовых денег состоящим под арестом нижним военным чинам из дворян, священнических и диаконских детей. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХІІІ. — Отд.І. — № 33310. — С. 761 – 762.

За поданням Управляючого Військовим міністерством сума кормових грошей на утримання під вартою священнослужительських дітей, які служать у військовому відомстві, зрівнюється із сумою, передбаченою на утримання арештантів цивільного відомства.

1858, августа 12. — Именной, данный Святейшему Синоду. — О праздновании дней рождения и тезоименитства Великаго Князя Константина Константиновича. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.II. — № 33480. — С. 109.

Визначаються терміни святкування днів народження та тезоіменитства Великого князя.

1858, сентября 14. — Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета. — Об освобождении от экзамена, при поступлении на службу в полевую артиллерию, армейские саперные баталионы и 1–й конно–пионерский дивизион, воспитанников некоторых учебных заведений и Духовных Семинарий. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.II. — № 33532. — С. 161 – 162.

За поданням Інспекторського департаменту звільняються від екзамену при вступі на військову службу особи, які закінчили середні відділення семінарій.

1858 октября 6. — Высочайше утвержденный Устав о морских военных госпиталях. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.II. — № 33601. — С. 217 – 239.

Визначається порядок призначення та обов’язки священиків, які перебувають при військових шпиталях.

1858, октября 11 (*). — Именной, объявленный в приказе Военнаго Министра. — Об отдании воинской чести при прохождении церковных и погребальных процессий. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.II. — № 33611. — С. 268.

(*) Сие Высочайшее повеление объявлено в приказе по военно–учебным заведениям 23 Октября 1858 года.

Наказується у військах, які не мають музикантів, при проходженні церковних процесій барабанщикам бити, а сурмачам грати “похід”.

1858, октября 31. — Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета. — Об окладах жалованья Священникам госпиталей 3, 4 и 5 классов. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.II. — № 33682. — С. 303 – 304.

З приводу клопотання Головнокомандуючого 1–ю армією жалування священиків шпиталів 3, 4 та 5 класів зрівнюється з жалуванням священиків армійських полків.

1858, ноября 14. — Высочайше утвержденныя Правила об экзаменах в иррегулярных войсках. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIII. — Отд.III. — K № 33755. — Лит. В., Г.

Наводяться програми іспитів для отримання першого офіцерського чину унтер–офіцерами та урядниками іррегулярних військ, у тому числі й Азовського козачого війська; позначається, що ці програми включають і питання для перевірки знання короткого катехізису.

1858, ноября 17. — Высочайше утвержденный Воинский Устав о полевой пехотной службе. — В мирное время. — Часть І. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.ХХХV. — Отд.II. Дополнение к Т.XXXIII. — № 33771 а. — С. 40 – 89.

Обумовлюється, де повинен знаходитись церковний віз під час руху полку; визначається, де має знаходитись намет священика під час розташування табором; розписуються церемонії зорі та церковного параду.

1858, ноября 17. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 17 Декабря — О порядке разрешения дел по совращению из Православия в другия исповедания. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.II. — № 33773. — С. 391.

За поданням Міністра внутрішніх справ змінюється порядок затвердження судових рішень про осіб, які відійшли від православ’я.

1858, ноября 25. — Именной, объявленный Комитету о Раненых Военным Министром. — О прекращении выдачи единовременных пособий из сумм инвалиднаго капитала женам и детям тяжелораненых в минувшую войну генералов, штаб и обер–офицеров, врачей, Аудиторов и Священников военнаго ведомства. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.II. — № 33810. — С. 411.

За відношенням Комітету про поранених припиняється виплата одноразової допомоги пораненим під час Кримської війни військовим священикам; обумовлюється, що зберігається виплата одноразової допомоги родинам священиків військового відомства, які загинули під час цієї війни або померли від ран.

1858, декабря 13. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом, 12 Января 1859 года. — О порядке избрания церковных старост к безприходным церквам. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.II. — № 33888. — С. 485.

З приводу розглянутих у Синоді думок керівництва Орловської єпархії та Міністра внутрішніх справ обумовлюється, що церковні старости безпарафіяльних церков мають обиратись у міських думах і ратушах на тих самих підставах, на яких формується контингент міських служб.

1858, декабря 16. — Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, объявленное Сенату Святейшим Синодом. — О предоставлении прав государственной службы наставникам иконописания в духовно–учебных заведениях. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.II. — № 33912. — С. 501 – 503.

За пропозицією обер–прокурора Синоду визначається обсяг прав по службі наставників іконопису в духовних навчальних закладах.

1858, декабря 22. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета. — О порядке избрания Городских Голов в городах Таврической губернии. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIII. — Отд.II. — № 33938. — С. 527 – 528.

За поданням Міністра внутрішніх справ обумовлюється, що в Сімферополі, Феодосії та Перекопі міський голова має обиратись на одне трьохріччя з християн, а на інше — з татар або караїмів, із дозволом переобиратись на другий термін.

1858. — Іменний. — ДАОО. — Ф. 37. — Оп. 1. — Спр. 1702. — Арк. 48 – 48 зв.

Імператором затверджується думка Інокентія, архієпископа Херсонського і Таврійського стосовно призупинення дії рішення про заборону функціонування розкольницької каплиці у селищі Плоске. Визнається вагомою аргументація Інокентія, згідно з якою каплицю не слід зачиняти через “особливі прикордонні обставини” (можливість втечі розкольників за кордон) і наявність підстав вважати, що розкольники можуть приєднатися до православ’я.