Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1853 р.

Ігор Лиман

1853, января 17. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом, распубликованный 5 Марта. — О сокращении делопроизводства по духовному ведомству. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 26940. — С. 20 – 21.

За доповіддю синодального обер–прокурора розширюється коло питань, які обер–священики мають вирішувати без попередніх зносин із Синодом.

1853, февраля 12. — Сенатский. — О порядке производства дел, прикосновенных к церковной собственности. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXVIII. — Отд.I. — № 27006. — С. 48 – 49.

Роз’яснюється, які судові справи про церковну власність не повинні подаватись на ревізію Сенату.

1853, марта 23. — Синодский, по Высочайшему повелению. — О учреждении Викариатства в Херсонской епархии. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 27106. — С. 127 – 129.

Повідомляється, що за ухвалою Синоду імператором затверджено штат вікаріатства Херсонської єпархії та заходи щодо влаштування вікаріатства в Херсоні.

1853, апреля 14. — Сенатский, по мнению Государственнаго Совета, Высочайше утвержденному 11 Октября 1852 года. — О непринадлежности ревизии Сената уголовных дел о несостоящих в звании канцелярских служителей детях священнослужителей Православнаго и Протестантскаго исповеданий. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 27152. — С. 169 – 170.

З приводу подання Московського військового генерал–губернатора визначається обсяг прав Сенату в питанні розгляду судових справ дітей священнослужителів.

1853, мая 4. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета распубликованное 12 Июня. — О праве Евреев, принявших Христианство, приписываться к городским и сельским обществам, по их желанию. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 27210. — С. 199 – 200.

За ухвалою Загальних зборів перших трьох департаментів і Департаменту герольдії Сенату обумовлюється, що звільнені з військової служби хрещені євреї, у яких немає дружин–іудеєк, повинні приписуватись лише до християнських громад, у яких немає іудеїв.

1853, мая 22. — Высочайше утвержденный штат Управления Луганскаго горнаго завода. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.II. Штаты и табели. — К № 27278. — С. 50 – 54.

Обумовлюється розмір утримання священно– та церковнослужителів церкви при Луганському заводі та церкви села Кам’яного.

1853, мая 26. — Сенатский, по Высочайшему повелению. — О несмешивании в публичных концертах духовной музыки с музыкою светскою. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 27285. — С. 257.

Забороняється давати духовні концерти в театрах, співати в духовних концертах псалми та молитви, які використовуються при православному богослужінні.

1853, мая 27. — Синодский, по Высочайшему повелению. — О строжайшем наблюдении, чтобы браки Православных лиц были венчаны в церквах. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 27286. — С. 257 – 258.

За доповіддю імператору обер–прокурора Синоду підтверджується заборона вінчати шлюби не в церквах, за винятком місць, де вінчання в церкві є неможливим.

1853, мая 29. — Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета. — О производстве порционных денег Протоиереям и Священникам, состоящим при войсках, за время содержания сими войсками караулов в городах и крепостях и за время корпусных сборов. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 27295. — С. 265.

За поданням Комісаріатського департаменту визначається сума порційних грошей, що має виплачуватись духовним особам, які перебувають при військах і не отримують додаткових окладів.

1853, мая 29. — Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета. — О производстве прогонных денег Обер–Священнику действующей армии и сопровождающим его Диакону и чиновнику, во время разъездов для ревизии церквей. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 27297. — С. 265 – 266.

За поданням Комісаріатського департаменту визначається розмір прогонних сум представникам військового духовенства.

1853, мая 31. — Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета. — О порядке погребения умерших в военных госпиталях людей Православнаго исповедания. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 27301. — С. 268.

За поданням Комісаріатського департаменту вносяться зміни до положень Зводу Військових Постанов, які стосуються регламентації процедури поховання православних, померлих у військових шпиталях.

1853, травня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 13. — Спр. 8. — Арк. 7 зв. – 8.

Згідно з волею імператора до єпархій надсилається форма опису церковного і монастирського майна.

1853, июня 24. — Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета. — О сроке службы нижних чинов, происходящих из духовнаго звания. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 27380. — С. 317.

За поданням Інспекторського департаменту вноситься доповнення до Зводу Військових Постанов: обумовлюється, що термін військової служби дітей священно– та церковнослужителів, відданих у батальйони та напівбатальйони військових кантоністів, має визначатись так само, як і термін служби кантоністів–солдатських дітей.

1853, июня 30. — Высочайше утвержденное Положение, одобренное Святейшим Синодом, о церковном старосте и церковных суммах по Военно–учебным заведениям. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 27403. — С. 330 – 335.

Регламентується статус церковного старости; визначається зміст понять “церковне майно” і “сума військово–навчальних закладів”; визначається порядок продажу свічок, влаштування карнавок для пожертв; регламентуються інші джерела прибутків церков військово–навчальних закладів; обумовлюється порядок звітності про церковні суми та майно.

1853, июня 30. — Высочайше утвержденное Положение, одобренное Святейшим Синодом, об обязанностях церковнаго причта кадетских корпусов. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 27404. — С. 335 – 336.

Конкретизується система підпорядкування священно– та церковнослужителів кадетських корпусів; визначаються повноваження цих осіб.

1853, июля 15. — Именной, объявленный в циркуляре Инспекторскаго Департамента Морскаго Министерства. — О сроке службы нижних чинов морскаго ведомства, происходящих из духовнаго звания. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.II. Дополнение к Т.XXVIII. — № 27445 б. — С. 14 – 15.

На морське відомство поширюється дія затвердженого імператором 24 червня 1853 р. положення Військової ради про термін служби нижніх чинів, які походять з духовного звання.

1853, серпня 3. — Сенатський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 65. — Арк. 263.

За постановою Синоду ієромонахів Іону та Іоасафа наказується звільнити від карного суду і передати справу про вивезення ними речей із Корсунського монастиря на вирішення керівництва Херсонської і Таврійської єпархії.

1853, жовтня 10. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 249.

Підтверджується обов’язковість своєчасного, не пізніше 1 січня, подання Синоду відомостей про осіб, які утримуються у монастирях на єпитимії.

1853, октября 17. — Именной, данный Святейшему Синоду, распубликованный 22 Октября. — О праздновании дней рождения и тезоименитства Великой Княжны Марии Александровны. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 27613. — С. 483 – 484.

Визначаються терміни святкування днів народження та тезоіменитства Великої княжни.

1853, грудня 22. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82 — Арк. 230.

За відношенням чергового генерала Головного штабу єпархіальним архієреям наказується дотримуватись правил передачі військовому відомству зайвих і порочних осіб духовного звання.