Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1851 р.

Ігор Лиман

1851, января 8. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 7 Февраля. — О правах детей священнослужителей казачьяго происхождения. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.I. — № 24809. — С. 25.

За поданням Військового міністра визначаються права дітей священиків та дияконів, які мають походження з козаків; по всім іррегулярним козачим військам забороняється перехід рядових козаків у духовне відомство для зайняття штатних місць при церквах.

1851, января 16. — Именной, объявленный Обер–Прокурору Святейшаго Синода Военным Министром. — О приеме в Полевой Аудиториат действующей армии студентов Духовных Академий и Семинарий. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.I. — № 24834. — С. 46 – 47.

За клопотанням Головнокомандуючого діючою армією розписуються умови підготовки в аудитори випускників духовних академій і семінарій, які мають право на класний чин.

1851, января 23. — Высочайше утвержденная Инструкция Директору и Инспектору Ришельевскаго Лицея. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.I. — № 24868. — С. 86 – 88.

Зазначається, що програми богословських предметів не підлягають розгляду директору ліцею, оскільки ці програми затверджені Міністерством народної освіти за знесенням з духовним відомством; при розгляді інших програм директору ліцею наказується стежити, аби в них не містилось нічого, що суперечить вченню православної церкви.

1851, января 23. — Сенатский, по Высочайшему повелению. — О сложении с Евреев–земледельцев, принявших Христианскую веру, долгов по водворению и недоимок. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.I. — № 24873. — С. 92 – 93.

Повідомляється, що за поданням Міністра державного майна наказується при виключенні хрещених євреїв–землеробів із колишніх громад виключати їхні родини з окладу й знімати борги по оселенню та недоїмки.

1851, февраля 8. — Именной, объявленный Министру Финансов Военным Министром. — О ежегодном отправлении в Славянский военный госпиталь Священника с церковником и походною церковью на время пользования воинских чинов соляными грязями. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХVІ. — Отд.І. — № 24906. — С. 110 – 111.

Наказується щорічно направляти до Слов’янського військового шпиталю священика, церковнослужителя та похідну церкву з фінансуванням проїзду та перевезення церковних речей за рахунок державної казни, а утримання священика — за рахунок шпитальних сум.

1851, февраля 15. — Именной, объявленный Обер–Прокурору Святейшаго Синода Главноуправляющим Путями Сообщения и Публичными Зданиями. — О воспрещении строить при церквах торговыя лавки или церкви и колокольни при сих лавках. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.I. — № 24927. — С. 119.

Обер–прокурору Синоду наказується зробити розпорядження, аби святість церков не порушувалась влаштуванням при цих спорудах лавок, а також будівництвом церков і дзвіниць при лавках.

1851, марта 4. — Именной, объявленный в приказе Военнаго Министра. — О нотах, по коим должно играть молитву при церковных парадах во всех кавалерийских войсках. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.I. — № 25002. — С. 168 – 169.

Запроваджений раніше сигнал “ранкова молитва” для церковного параду в кавалерійських військах замінюється молитвою, ноти якої додаються.

1851, березня 17. — Синодський. — ДАОО. — Ф. 37. — Оп. 1. — Спр. 1520. — Арк. 14.

Інокентію, архієпископу Херсонському і Таврійському, наказується доповісти про бажану форму компенсацій Херсонському архієрейському будинку за млин.

1851, апреля 28. — Именной, объявленных Главнокомандующему действующею армиею Военным Министром. — О нотах, по коим в войсках армейской кавалерии должно играть молитву при церковных парадах. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.I. — № 25169. — С. 334.

Замість нот молитви, розісланої при імператорському указі від 4 березня 1851 р., наказується користуватись іншими, які додаються.

1851, апреля 28. — Именной, объявленный Главнокомандующему действующею армиею Военным Министром. — О нотах, по коим в войсках армейской команды должно играть молитву при церковных парадах. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.II. Чертежи и рисунки. — К № 25169. — Л. 36 – 37 об.

Наводяться ноти молитви “Коль славен наш Господь в Сіоні”.

1851, июня 1. — Именной, объявленный Управляющим Министерством Внутренних Дел. — О ссылке в Закавказский край лиц, исключаемых из духовнаго звания. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.I. — № 25236. — С. 365.

Наказується карати виключених з духовного звання за пороки осіб засланням у Закавказький край.

1851, июня 4. — Сенатский, по Высочайшему повелению. — О доставлении в Духовно–Ценсурные Комитеты по одному экземпляру книг или статей, кои передаваемы были в оную из светской ценсуры на разсмотрение. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.I. — № 25263. — С. 380.

Наказується передавати в духовно–цензурні комітети книги, у яких духовною цензурою розглянуті лише вибрані місця, передані цензурою світською.

1851, июня 16. — Именной, объявленный в приказе Дежурнаго Генерала Главнаго Штаба. — О денежном награждении нижних воинских чинов из Магометан, принявших Православную веру. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.I. — № 25314. — С. 413.

Запроваджується одноразова виплата хрещеним мусульманам нижніх чинів 7 крб. 15 коп. сріблом.

1851, июля 24 (*). — Высочайше утвержденная табель о порционном довольствии нижних чинов войск и военных управлений в мирное время. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.II. Штабы и табели. — К № 25441. — С. 212 – 270.

(*) Высочайше одобрена в виде опыта, на 2 года, с 1 Января 1852 года.

Визначаються суми утримання нижніх чинів, які служать при військово–духовних управліннях і закладах.

1851, серпня 2. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 2046. — Арк. 32.

До відома підлеглих духовного відомства доводиться зміст затвердженої імператором 8 січня 1851 р. думки Державної Ради стосовно прав дітей священнослужителів козацького походження.

1851, августа 7. — Именной, объявленный Сенату Министром Государственных Имуществ. — Об учреждении при сельских церквах охранительнаго для путешествующих во время вьюг и метелей колокольнаго звона. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.I. — № 25472. — С. 598 – 599.

За доповіддю імператору Міністра державного майна, складеною в результаті зносин із синодальним обер–прокурором і Міністерством внутрішніх справ, запроваджується заметільний дзвін, який має здійснюватись за домовленістю сільського керівництва та церковного причту людьми, призначеними в допомогу церковному сторожу.

1851, августа 15. — Именной, объявленный Сенату Управляющим Министерством Внутренних Дел. — О повсеместном распространении медицинских наставлений касательно мер при появлении эпидемических болезней и скотских падежей. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.I. — № 25500. — С. 629.

За доповіддю Міністра внутрішніх справ наказується передати духовенству для роздачі парафіянам роздруковані примірники настановлення про заходи щодо боротьби з епідеміями та пошестями худоби.

1851, вересня 19. — Синодський. — ДАОО. — Ф. 37. — Оп. 1. — Спр. 1475. — Арк. 16 – 18 зв.

За відношенням Міністра державного майна Інокентію, архієпископу Херсонському і Таврійському, наказується подати до Синоду свої міркування стосовно запровадження нового порядку визначення розмірів необхідної підцерковної землі.

1851, жовтня 17. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 79.

Єпархіальним архієреям наказується до 15 грудня кожного року надсилати синодальному обер–прокурору відомості про молодих дворян, або осіб, які мають право на класні чини і перебувають на службі в установах православного духовного відомства.

1851, жовтня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 79.

Підтверджується чинність синодального указу від 17 жовтня 1851 р. про необхідність надсилання з єпархій до Санкт–Петербурга відомостей про осіб, які служать у духовному відомстві.

1851, ноября 7. — Именной, объявленный Комиссариатскому Департаменту Военным Министром. — О обращении второй половины артиллерийской № 1 роты Кинбурнскаго артиллерийскаго гарнизона на усиление Калужскаго артиллерийскаго гарнизона; о упразднении Очаковскаго военнаго полугоспиталя, и о передаче Николаевскаго Собора в Очакове в гражданское ведомство. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.II. — № 25721. — С. 95.

Через ліквідацію очаківських батарей очаківський Миколаївський собор передається з військового в цивільне відомство.

1851, ноября 7. — Высочайше утвержденный Устав Общества попечительнаго о тюрьмах. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.II. Штабы и табели. — К № 25725. — С. 440 – 346.

Передбачається, що у відомості про продовольство арештантів має окремо позначатись кількість священицьких та дияконських дітей, які утримуються в тюрмі, а також відмічатись кількість грошей, що передаються товариством на харчування таких осіб.

1851, ноября 19. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 29 Ноября. — Об оставлении за церквами Херсонской и Екатеринославской губерний земель, отмежеванных им во владельческих и казенных селениях, без выдачи на сии земли особых планов. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVI. — Отд.II. — № 25755. — С. 126.

З приводу переданої імператору в доповіді Загальних зборів перших трьох департаментів і Департаменту герольдії Сенату справи про відмежування підцерковної землі в селі Красний–Кут наказується залишити відмежовані ділянки тим церквам Херсонської та Катеринославської губерній, які через багатоземельність деяких місцевостей отримали від поміщицьких і державних селищ по 120 десятин землі.

1851, грудня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 6. — Спр. 15. — Арк. 89.

Передбачається, що особи духовного звання в усіх проханнях та інших поданнях мають вказувати свої прізвища.

1851, грудня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 6. — Спр. 15. — Арк. 188.

З приводу подання обер–священика армії і флотів роз’яснюються правила церковної служби у полках.