Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1808 р.

Ігор Лиман

1808, січня 8. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 193. — Оп. 1. — Спр. 103. — Арк. 38.

Обумовлюється, що відтепер поминання Катерини ІІ у всіх церквах має відбуватись не 5, а 6 листопада, тобто у день смерті імператриці.

1808, января 27. — Именный, данный Коллегии Иностранных дел. — О правилах, коим руководствоваться при производстве жалованья и проездных денег по Миссиям и Консульствам, также чиновникам во временных посылках в чужие краи отправленным. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 22.787. — С. 46 – 47.

Наказується невідкладно направляти до Синоду для призначення на нові місця відкликаних із–за кордону духовних осіб.

1808, января 31. — Сенатский. — О церковных вещах, коих похищение составляет святотатство. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 22.802. — С. 52 – 54.

За ініціативою Міністра юстиції губернським правлінням та іншим присутнім місцям наказується керуватися тлумаченнями Синоду щодо визначення списку речей, викрадення яких має розглядатись як святотатство.

1808, февраля 27. — Синодский. — О производстве жалованья Лекарям, находящимся в Духовных Семинариях для обучения Медицине и для пользования больных. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХХ. — № 22.839. — С. 90 – 92.

З приводу відношення Московської духовної академії до Медичної Контори регламентується порядок фінансування та призначення на місця осіб духовного відомства, які навчаються та будуть навчатись на лікарів.

1808, февраля 27. — Сенатский. — Об отдаче церковнослужителей, оказавшихся неспособными к службе и к работам, родственникам на их содержание или в Приказ Общественнаго Призрения. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 22.841. — С. 93 – 95.

З приводу доповідей губернських правлінь передбачається, що позбавлені духовного звання священно– та церковнослужителі, які є нездібними до військової служби та роботи на казенних фабриках і заводах, мають передаватись на утримання родичів чи Приказів громадського нагляду.

1808, марта 9. — Именной, объявленный Синоду Обер–Прокурором онаго. — О венчании воинских чинов по представленным на то от Командующих Генералов свидетельствам. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 22.883. — С. 114.

Синод зобов’язується оголосити священнослужителям, щоб шлюби генералів, штаб– і обер–офіцерів укладались лише за наявності виданих командуючими генералами свідоцтв про дозвіл.

1808, марта 19. — Синодский. — О присылке в Святейший Синод для разсмотрения и напечатания на казенный счет говоренных Духовными особами проповедей. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 22.906. — С. 141.

Єпархіальні архієреї зобов’язуються щорічно надсилати до Синоду тексти гідних публікації проповідей, складених духовними особами єпархій.

1808, марта 26. — Именный, объявленный Гражданским Губернаторам Министром Внутренних дел. — О глубоком зарытии мертвых тел. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХL. Общие приложения к томам Полнаго Собрания Законов. — № 22.919 а. — С. 53.

Цивільним губернаторам наказується наглядати за виконанням духовенством указів Синоду про поховання небіжчиків на глибині не менше двох з половиною аршинів.

1808, марта. — Указ из Военной Коллегии. — О форме свидетельств, представляемых при прошениях о принятии девиц в девичье Училище Военно–Сиротскаго дома. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 22.937. — С. 162 – 163.

За пропозицією Міністра військових сухопутних сил затверджується форма свідоцтва про стан кандидаток на вступ до дівочого училища Військово–сирітського будинку; наголошується, що це свідоцтво має підписуватись священиком, який хрестив дівчину, або ж її хрещеним батьком.

1808, апреля 17. — Именный, данный Синоду. — О Высочайшем утверждении доклада Синода, относительно сохранения и приращения церковных сумм, и о преимуществах старостам церковным. ( С приложением инструкции оным. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 22.971. — С. 185 – 191.

Регламентується статус церковних старост; передбачається запровадження ряду пільг для цих осіб; декларується, що головною функцією церковних старост є збереження церковного майна.

1808, мая 17. — Именный, данный Сенату. — Об освобождении жен Священно–служительских, впавших в уголовныя преступления, от телеснаго наказания. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.027. — С. 262.

Заборона тілесного покарання священиків і дияконів, запроваджена іменним указом від 22 травня 1801 р., поширюється на дружин та вдів священнослужителів, якщо вони не взяли другий шлюб і тим самим не втратили духовне звання.

1808, июня 11. — Синодский, в следствие Именнаго 1807, 17 Апреля. — О форме приходных и расходных книг и ведомостей о церковных суммах. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.080. — С. 305 – 313.

Регламентуються порядок призначення церковних сум для відсилки в консисторії, доставки грошей з церков до благочинних, духовних правлінь, консисторій та казенних місць; розтлумачуються обов’язки церковних старост стосовно збереження церковних сум.

1808, июня 26. — Именный, данный Синоду. — О усовершении Духовных Училищ; о начертании правил для образования сих Училищ и составлении капитала на содержание Духовенства. ( С приложением штатов Духовных Академий, Семинарий, Уездных и Приходских Училищ. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.122. — С. 368 – 395.

Запроваджуються зміни системи духовної освіти згідно із структурою “парафіяльне училище ( повітове училище — семінарія ( академія”; регламентуються правила призначення та утримання парафіяльного духовенства.

1808, июня 26. — Штаты: I. Духовных Академий. II. Семинарий, Уездных и Приходских училищ. III. Примерный расчет для составления капитала на содержание училищ и белаго духовенства. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХLIV. — Ч.II. — К № 23.122. — С. 76 – 78.

Визначаються штати семінарії, повітових та парафіяльних училищ Катеринославської єпархії.

1808, июня 26. — Именный, данный Государственному Казначею. — О суммах, потребных на содержание Духовных Училищ и церковных Причтов. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.123. — С. 395.

За доповіддю Комітету з вдосконалення духовних училищ запроваджується щорічне виділення з капіталів казначейства 1353000 крб. на влаштування духовних училищ та утримання причтів; передбачається, що через 6 років ця сума має бути збільшена до 2000000 крб.

1808, июля 6. — Синодский, в следствие Именнаго, объявленнаго Обер–Прокурором Синода. — О произвождении священнослужителям, отправляющимся к определенному месту или на служение в армейское и флотское духовенство, сверх прогонных, кормовых денег, семейным по 50 коп., а безсемейным по 25 коп. на день. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.142. — С. 425.

Повідомляється, що за поданням Синоду імператором наказано видавати священнослужителям, які направляються до місць служби у військовому духовенстві, крім передбачених іменним указом від 13 серпня 1802 р. прогонних, ще й кормові гроші.

1808, июля 20. — Синодский, в следствие Именнаго. — О выкапывании ям для погребения умерших тел, не менее двух аршин с половиною. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.172. — С. 450 – 451.

Підтверджуються запроваджені раніше правила, які мають дотримуватись при похованні.

1808, августа 8. — Высочайше утвержденный доклад Коммиссии Духовных Училищ. — О порядке сношений оной Коммиссии с Синодом и другими местами и лицами; о образе производства дел, и о штате Канцелярии оной Коммиссии. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.207. — С. 508 – 511.

Регламентуються напрямки діяльності Комісії духовних училищ у сфері керівництва духовною освітою.

1808, серпня 24. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 741. — Арк. 1 – 1 зв.

До відома підлеглих духовного відомства доводиться зміст іменного указу від 17 травня 1808 р. про умови звільнення дружин священнослужителів від тілесного покарання.

1808, августа 28. — Высочайше утвержденный доклад Коммиссии Духовных Училищ. — О присвоении церквам изключительнаго права продажи церковных свечь. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.254. — С. 552 – 554.

Обмежується право світських осіб на оптовий продаж церковних свічок; право роздрібного продажу передається виключно церквам.

1808, октября 1. — Сенатский. — О форме ведомостей, по которым Губернаторы обязаны доставлять в Сенат сведения, сколько в каждой Губернии всякаго рода и состояния жителей. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.291. — С. 593 – 595.

За пропозицією обер–прокурора Сенату цивільні губернатори зобов’язуються скласти відомості про склад населення кожної губернії, окремо позначивши, зокрема, кількість духовенства.

1808, жовтня 7. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 4. — Арк. 24 – 24 зв.

Запроваджуються заходи щодо виконання височайше затвердженої імператором 28 серпня 1808 р. доповіді Комісії духовних училищ про право церков на продаж свічок.

1808, листопада 19. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 1519. — Арк. 5.

Забороняється передавати книгу для запису пожертв на будівництво церков іншим особам і збирати кошти поза межами визначених для цього єпархій.

1808, декабря 6. — Именный, объявленный Сенату Министром Народнаго Просвещения. — О непечатании никаких книг без разсмотрения оных в Ценсурах Университетских Округов. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.383. — С. 695.

Цензурні установи університетських округів зобов’язуються перевіряти кожну книгу, яка планується до друку в Російській імперії.