Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1802 р.

Ігор Лиман

1802, января 20. — Синодский, в следствие Именнаго. — О порядке приема выходящих из–за границы монахов. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.117. — С. 22 – 23.

Керівництву прикордонних єпархій, у тому числі й Новоросійської, наказується прибулих із–за кордону ченців, пострижених у Росії, негайно направляти до монастирів, повідомляючи про це Синод; єпархіальному керівництву забороняється без попередніх зносин з Синодом направляти до монастирів ченців, пострижених за кордоном.

1802, апреля 1. — Именный, данный Сенату. — О непродаже книг противных законам Божиим и гражданским. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.210. — С. 86.

Проголошується, що після знищення створених раніше цензурних установ усі продавці іноземних книг мають дати підписки, що не будуть реалізовувати продукцію, яка суперечить Божим та цивільним законам.

1802, мая 17. — Синодский. — О содержании в предписанном порядке метрических книг, и о шнуровых книгах, выдаваемых из Консисторий или Духовных Правлений на каждую церковь для ведения обысков. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХL. Общие приложения к томам Полнаго Собрания Законов. — № 20.266 а. — С. 13 – 16.

Підтверджується необхідність суворого дотримання порядку видачі й ведення метричних книг і книг обшуку; посилюється контроль за правильністю внесення відповідних записів.

1802, июля 17. — Именный, данный Синоду. — О замене в селениях недостатка врачебных учреждений заведеним в духовних училищах нужных к сему познаний. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.XXVII. — №. 20.334. — С. 194.

Запроваджується ряд заходів для підготовки священиків до надання медичної допомоги парафіянам.

1802, июля 24. — Синодский, в следствие Именнаго. — О заведении в Семинариях обучения Медицинским наукам. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.346. — С. 204 – 205.

На виконання імператорського указу від 17 липня 1802 р. єпархіальним архієреям наказується направляти студентів з духовних училищ у медичні інститути й запроваджувати викладання початків медичних наук у духовних училищах.

1802, августа 7. — Синодский. — О строжайшем подтверждении, чтобы люди духовнаго ведомства неосмеливались утруждать Его Императорское Величество просьбами мимо своего Начальства. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.364. — С. 217 – 218.

З приводу скарги архімандрита полоцького Богоявленського монастиря на місцеву казенну палату підтверджується заборона духовним особам і установам звертатись безпосередньо до монарха в обхід свого безпосереднього керівництва.

1802, августа 13. — Высочайше утвержденный доклад Синода. — О выдаче прогонных денег духовным лицам. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.368. — С. 219 – 220.

За розпорядженням імператора визначається кількість коней, яка має надаватись духовним особам для проїзду.

1802, серпня 16. — Іменний. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 4. — Арк. 4.

З приводу викрадення коштовних речей із ризниці Боровського монастиря наказується провести в усіх єпархіях опис церковного майна.

1802, августа 25. — Сенатский, в следствие Именнаго. — О доставлении ведомостей от приходских Священников в градскую Полицию о брачующихся, рожденных и умерших, в тож время, как они подают ведомости своему начальству. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.384. — С. 230 – 231.

Цивільним губернаторам і губернським правлінням наказується направити в Експедицію державного господарства пропозиції щодо запровадження обліку міською та сільською поліцією шлюбів, народжень та смертей, із щорічною звіркою цих відомостей із консисторськими даними.

1802, серпня 31. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 4. — Арк. 4 – 5.

На виконання іменного указу від 16 серпня 1802 р. наказується провести опис церковного майна. Регламентується порядок звітності з цього питання.

1802, сентября 10. — Синодский, в следствие Именнаго. — Об отправлении везде на Высокоторжественные и праздничные дни всенощных служений с вечера до 15 Сентября по прежнему примеру. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.416. — С. 254.

За доповіддю Синоду імператором дозволяється зберегти існуючий порядок проведення всенощних служб.

1802, сентября 18. — Сенатский, в следствие Именнаго 24 Июля. — О истребовании от Начальствующих Губерниями сведений о употребительных ныне сборах и повинностях, как по земству, так и по городам, противу составленных форм. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. Приложение. — № 20.421 а. — С. 9 – 10.

Від керівництва губерній вимагається надання відомостей, зокрема про кількість духовенства в містах, про повинності та збори на утримання церков.

1802, октября 31. — Сенатский. — О неотбирании от Архиерейских домов и монастырей штатных служителей, без согласия духовных властей. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.489. — С. 335 – 336.

З приводу подання Синоду архієпископа Псковського підтверджується заборона казенним палатам звільняти штатних служителів архієрейських будинків і монастирів.

1802, октября 31. — Сенатский. — О разборе неслужащих священно и церковнослужительских детей. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.491. — С. 336 – 339.

З приводу доповіді Синоду єпископа Малоросійського(Переяславського про відданих у військову службу в 1797 р. церковнослужителів та дітей духовних осіб Київської, Чернігівської та Новоросійської єпархій губернським правлінням підтверджується чинність попередніх розпоряджень про поводження із звільненими з духовного у світське відомство при розборах; Синоду пропонується підтвердити своїм підлеглим умови заборони повернення в духовне відомство.

1802, декабря 25. — Синодский. — О доставлении в Армейскую Семинарию детей священнослужителей, поступивших в военную службу. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.567. — С. 411.

За донесенням єпископа Нижегородського єпархіальним архієреям забороняється направляти дітей до армійської семінарії без попередньої згоди обер–священика армії та флоту.