Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1805 р.

Ігор Лиман

1805, января 1. — Именный, данный Синоду. — О неисполнении Консисторских решений о разводах, без утверждения Синода. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.585. — С. 774.

З приводу скарги імператору на синодське рішення консисторіям забороняється розривати шлюби без попереднього розгляду справ Синодом. З приводу імператорського указу Синодом розсилаються роз’яснення щодо процедури розлучення.

1805, января 31. — Сенатский. — Об учреждении сельских приходских Училищ и о преподавании в оных учения священно и церковно–служителями. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.610. — С. 802 – 804.

За доповіддю Міністра народної освіти стосовно розроблених Синодом заходів щодо влаштування сільських парафіяльних училищ і забезпечення викладання в них світським установам наказується в необхідних випадках сприяти духовній владі.

1805, февраля 21. — Именный, данный Синоду. — О нераспространении на Духовный Департамент и подведомственныя ему места постановления о обращении некоторых табельных дней в присутственные. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.630. — С. 840.

Для духовних установ зберігається розпис табельних днів, який існував раніше.

1805, марта 8. — Штат Черноморскому Штурманскому училищу из 152 учеников и табель мундирным вещам для штурманских учеников. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХLIV. — Ч.І. — К № 21.653. — С. 19 – 20.

До штату Чорноморського штурманського училища включається священик, який має викладати Закон Божий.

1805, марта 23. — Именный, объявленный Санктпетербургским Митрополитом Преосвященным Епархиальным Архиереям. — О дозволении крестить младенцев, в случае крайней их слабости или по другим причинам, в домах отцов их или Священников. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.678. — С. 912 – 913.

Як підстави для дозволу хрещення немовлят не в церкві називаються слабкість здоров’я дітей та холод у храмі.

1805, марта 30. — Указ из Военной Коллегии. — Об увольнении полковых Священников, не прежде, как по прибытии других на их места и по сдаче всего принадлежащаго к церкви. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.688. — С. 919 – 920.

За рекомендацією Синоду керівництву полків наказується стежити, аби полкові священики звільнялись не раніше прибуття на їхні місця нових духовних осіб і здачі церковного майна.

1805, мая. — Указ из Военной Коллегии. — О неудалении полковых Священников от ведения приходов и расходов денежных сумм полковых церквей и об извещении армейских Благочинных ежегодно о приходе, расходе и остатке оных. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.775. — С. 1064.

За повідомленням обер–священика армії та флоту забороняється усунення полковим керівництвом полкових священиків від ведення обліку церковних сум; підтверджується необхідність щорічного подання відомостей про ці суми армійським благочинним.

1805, июня 8. — Сенатский, в следствие Именнаго. — О испрошении Высочайшаго соизволения на покупку Духовными Властями земель или других угодий. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.785. — С. 1077 – 1078.

Керівництво монастирів зобов’язується отримувати попередню згоду імператора при купівлі землі.

1805, июня 12 (*). — Именный, объявленный Синоду Обер–Прокурором онаго. — О вызове Преосвященных Архиереев из Епархий, для присутствования в Синоде. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.790. — С. 1080.

(*) Указы из Синода посланы Июля 3.

З метою забезпечення особистого знайомства імператора з кожним єпархіальним архієреям наказується викликати останніх по черзі для перебування в Санкт–Петербурзі та присутності в Синоді.

1805, июня 28. — Сенатский. — О записке церковно–служительских детей и выходцев, по их желаниям, в купечество и мещанство. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.811. — С. 1094 – 1095.

З приводу звернення Саратовської казенної палати до Міністра фінансів казенним палатам підтверджується, що на церковнослужительських дітей, які бажають бути записаними в купецтво та міщанство, не поширюється обов’язок брати поручительство в сплаті податків і згоду тих місць, куди вони бажають бути записаними.

1805, июля 28. — Сенатский, по Высочайше утвержденному докладу 11 Июля. — Об оставлении духоборцев, сосланных в Екатеринбург вечно к разработке рудников, в Сибири и о поселении их на удобных местах, сообразно указу 1802 года о водворении духоборцев в Мариупольском уезде. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.845. — С. 1134 – 1136.

З приводу переданого у височайше конфірмованій доповіді Комісії для перегляду старих кримінальних справ прохання духоборів Таврійському цивільному губернатору наказується доповісти Сенату про стан 10 духоборських дітей Перекопського повіту, які прийняли православ’я.

1805, июля 28 (*). — Синодский, в следствие Именнаго Июля 15. — О внесении помещиков и чиновников, вступающих в браки с крепостными своими девками и другими не равнаго себе состояния лицами, в тоже самое время в метрическия книги. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.847. — С. 1136 – 1137.

(*) По ведению Синода в Сенат указы посланы в Сентябре месяце.

За ухвалою Синоду імператором наказується всім поміщикам і чиновникам, які беруть шлюб з особами інших станів, не тільки не чинити духовним особам перешкод, але й вимагати від священно– та церковнослужителів негайного внесення відповідного запису до метричної книги.

1805, августа 2. — Именный, данный Сенату. — О распространении положения о прогонных деньгах и на канцелярских служителей, Синодом к должностям определяемых. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.863. — С. 1153.

Положення затвердженої імператором доповіді від 4 січня 1803 р. про видачу прогонних грошей юнкерам і канцелярським класним служителям, які їдуть до місця служби в інші губернії, поширюються на канцелярських служителів, які призначаються Синодом.

1805, серпня 18. — Іменний. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 618. — Арк. 1.

Синоду наказується зробити розпорядження щодо взаємного переміщення Платона, архієпископа Астраханського, та Афанасія, архієпископа Катеринославського.

1805, вересня [?]. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 618. — Арк. 1.

На виконання іменного указу від 18 серпня 1805 р. Катеринославській духовній консисторії повідомляється про призначення на місце єпархіального архієрея Платона, архієпископа Астраханського, і наказується згадувати його ім’я під час богослужінь.

1805, октября 2. — Синодский. — О донесении Синоду о случающихся в церквах, во время служения, неблагопристойностях и о сделании решеток пред Иконостасом и около амвола. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.931. — С. 1273.

З приводу відміченого імператором випадку порушення правил поведінки в церкві наказується доповідати Синоду про всі такі порушення.