Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1804 р.

Ігор Лиман

1804, января 22. — Именный, данный Обер–Прокурору Синода. — О помещении чиновников по ведомству Духовнаго Департамента по прежнему и об утверждении мест классных на основании указа 4 Февраля 1803 года. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T. XXVIII. — № 21.135. — С. 44 – 45.

За запискою обер–прокурора Синоду підтверджується чинність існуючого порядку призначення чиновників духовного відомства на штатні місця і затвердження їх у класах.

1804, февраля 11. — Сенатский. — О непременном назначении к церквам следующей пропорции земли при всяком решении Межевою Канцеляриею спорнаго дела, где состоят в виду церкви, земель неимеющия. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.149. — С. 70 – 72.

За повідомленням Синоду регламентується порядок відмежування підцерковної землі; межовим конторам Катеринославської та Херсонської губерній, у яких продовжується генеральне межування, підтверджується необхідність неухильного дотримання законів, які визначають розмір підцерковних ділянок.

1804, февраля 21. — Сенатский по Высочайше утвержденному докладу Синода 4 Декабря 1803. — О расположении всех Епархий в России сообразно разделению Губерний. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.165. — С. 140 – 143.

Підлеглим Сенату наказується сприяти реалізації положень височайше затвердженої складеної на виконання імператорської волі доповіді Синоду про переміщення архієрейських будинків і семінарій; наказується зробити розпорядження з приводу переводу архієрейського будинку та семінарії з Новомиргорода до Катеринослава та влаштування в Херсонському повіті замість Новогригоріївської пустині Григоріївського Бізюкова монастиря.

1804, февраля 22. — Сенатский. — О даче к Архиерейским домам служителей из казенных крестьян ближайших селений. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.168. — С. 145 – 147.

З приводу вимоги В’ятської духовної консисторії до місцевої казенної палати всім казенним палатам наказується влаштовувати осіб на місця служителів архієрейських будинків і монастирів шляхом призначення, а не виборів.

1804, марта 4. — Синодский. — О сообщении от Епархиальных Архиереев требований отвода земель к сельским церквам в те места, в ведении коих состоят селения. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.195. — С. 190 – 191.

З приводу повідомлень митрополита Новгородського та Санкт–Петербурзького й архієпископів Ярославського й Псковського єпархіальним архієреям наказується після зібрання відомостей про церкви, які не мають законної пропорції землі, передати клопотання про відмежування світській владі й одночасно рапортувати про це Синоду.

1804, березня 17. — Синодський. — ДАОО. — Ф. 37. — Оп. 1. — Спр. 496. — Арк. 41.

За доповіддю Афанасія, архієпископа Катеринославського, Херсонського і Таврійського дозволяється зведення Архангело–Михайлівської церкви у станиці Себіна Херсонського повіту.

1804, марта 30. — Сенатский. — Об отсылке из Межевой Канцелярии следующих к возвращению жалоб помещикам, без замедления. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.231. — С. 233 – 235.

З приводу клопотання поміщика майора Артакова про повернення йому скарги на рішення Новоросійської межової контори стосовно передачі частини поміщицьких земель при річці Інгулець млину Новогригоріївської пустині присутнім місцям підтверджується необхідність повернення таких скарг без затримки.

1804, апреля 8. — Именный, данный Синоду. — Об отношении воинских Начальств с требованиями и о замещении Священнических вакансий в армии к Обер–Священнику. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.242. — С. 241.

Змінюється порядок звернення полкового керівництва до Синоду з питання призначення полкових священиків: наказується робити такі звернення не через Військову колегію, а через обер–священика.

1804, апреля 16. — Высочайше утвержденный доклад Министра Народнаго Просвещения. — Об учреждении Коммерческой Гимназии в Одессе. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.266. — С. 281 – 284.

Затверджується складений попечителем Харківського навчального округу “План для заснування в Одесі комерційної гімназії”, за яким першим відділенням гімназії має стати парафіяльне училище із викладанням Закону Божого, а другим відділенням ( повітове училище, у першому та другому класах якого мають викладатись катехізис та священна історія.

1804, апреля 28. — Синодский. — О позволении мужьям и женам, оставшимся после сосланных вечно на поселение вступать в другие браки, и о недействительности прав супружества в случае возвращения ссыльных на прежния жилища. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.276. — С. 292 – 294.

З приводу доповіді єпископа Смоленського єпархіальним архієреям підтверджується право давати дозвіл на вступ у повторний шлюб чоловіків та дружин засуджених на довічне заслання осіб; наказується рапортувати до Синоду про кожний такий дозвіл.

1804, мая 14. — Сенатский, в следствие Именнаго. — О дозволении людям духовнаго звания покупать земли. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.290. — С. 312.

З приводу казусу в Курській цивільній палаті повідомляється імператорський дозвіл на купівлю земель особами духовного звання нарівні з іншими різночинцями.

1804, мая 31. — Синодский. — О запрещении Семинаристам присылать мимо Епархиальных Архиереев в Святейший Синод прошения об увольнении их из сего состояния, по болезненным припадкам, в Светское ведомство. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.321. — С. 361 – 362.

З приводу надісланих до Синоду прохань студентів Вологодської семінарії семінаристам забороняється звертатись безпосередньо до Синоду із клопотаннями про звільнення з духовного звання; наказується подавати такі клопотання через єпархіальних архієреїв.

1804, липня 7. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 575. — Арк. 1 – 1 зв.

Передається зміст повідомленої Сенатом волі імператора стосовно права підлеглих духовного відомства купувати землі.

1804, июля 21. — Синодский. — О неименовании послушников монахами. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.408. — С. 463 – 464.

Наказується в поданнях до Синоду про осіб, які бажають бути постриженими у ченці, зазначати світські імена таких послушників, не називати їх ченцями і подавати відомості про відсутність перешкод для постригу.

1804, июля 25. — Сенатский. — Об отбирании церковных земель от частных лиц; об отводе других удобных и ближайших к церквам, с удовлетворением, от кого следует, понесенных священно и церковно–служителями убытков, если таковыя земли будут застроены. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.411. — С. 465 – 466.

З приводу повідомлення Синоду про скарги священно– та церковнослужителів Тули й Казані підтверджуються права церков на земельні ділянки.

1804, серпня. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 4. — Арк. 6 – 7.

З приводу скарги тульських священно– та церковнослужителів до відома підлеглих духовного відомства доводиться зміст сенатського указу про регулювання їх майнових прав.

1804, сентября 28. — Синодский. — О присылке от Обер–Священника в Синод повеленных ведомостей. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.469. — С. 539.

Збільшуються обсяги звітностей, які мають подаватись до Синоду обер–священиком армії та флоту. Наказується щорічно подавати послужні списки чиновників і канцелярських служителів, які знаходяться при обер–священику, про полкових священиків та їхні родини; доставляти екстракти з метричних книг полкових церков; подавати відомості про іновірців, які прийняли православ’я. Обер–священик зобов’язується кожні півроку подавати Синоду звіти про читання в церквах повчань і щомісячно — про виконання синодських указів.

1804, сентября 30. — Синодский, в следствие Именнаго. — О непринимании Учителей и учеников Духовнаго ведомства, без увольнения Святейшаго Синода, в Министерство Народнаго Просвещения. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.472. — С. 541.

За доповіддю обер–прокурора Синоду забороняється приймати вчителів і учнів, підлеглих духовному відомству, у заклади Міністерства народної освіти.

1804, октября 10. — Синодский. — О убеждении приходским Священникам крестьян и прочаго звания людей к прививанию детям их коровьей оспы. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.475. — С. 542 – 543.

Єпархіальним архієреям наказується зобов’язати парафіяльних священиків у разі надходження вимог від лікарських управ надавати допомогу в щепленні віспи.

1804, ноября 5. — Высочайше утвержденный Устав учебных заведений, подведомых Университетам. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.501. — С. 626 – 647.

В перелік підлеглих університетам навчальних закладів не включаються училища, які знаходяться у відомстві Синоду. Регламентується діяльність парафіяльних та повітових училищ, пансіонів; передбачається викладання в них Закону Божого, катехізису та священної історії. Закріплюється обов’язок персоналу пансіонів примушувати учнів молитися і відвідувати церкву.

1804, ноября 10. — Синодский, в следствие Именнаго. — О подтверждении Епархиальным Архиереям, дабы покупка казенных вещей производима была не иначе, как на основании изданных по сему предмету узаконений. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.511. — С. 660.

Підтверджується заборона духовним особам купувати казенні речі з порушенням існуючого законодавства.

1804, декабря 1. — Синодский, по Высочайше утвержденному докладу 28 Октября. — О явившихся святых мощах перваго Иркутскаго Епископа Иннокентия. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.540. — С. 724 – 726.

Наказується внести в церковні книги запис про вшанування 26 листопада пам’яті святителя Інокентія; дозволяється проводити відповідні всенощні, молитовні співи та служби.

1804, декабря 8. — Синодский, в следствие Именнаго. — О соблюдении благочиния в церквах. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.544. — С. 728 – 730.

З приводу помічених імператором порушень під час служби в деяких церквах підтверджується необхідність суворого дотримання правил служби; передбачається входження в зносини з світськими установами для отримання допомоги в реалізації імператорського указу.

1804, декабря 8. — Именный, объявленный Министром Юстиции. — О табельных днях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.545. — С. 730.

Керівництву училищ наказується дотримуватись наведеного розпису табельних днів, складеного Синодом.

1804, декабря 8. — Синодский. — Об увольнении из Семинарий Студентов и учеников из Дворян Священнических детей, просящихся по праву Дворянства из Духовнаго в Светское ведомство, по доказательствам Герольдии. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.546. — С. 730 – 731.

З приводу подань до Синоду єпархіальних архієреїв останнім забороняється звертатись до Синоду з клопотаннями про звільнення із духовного відомства дворян студентів богослов’я й філософії без подання необхідних підтверджень дворянства.

1804, декабря 22. — Синодский. — О сообщении в Духовныя Консистории из Уголовных Палат о последовавших решениях по делам о преступлениях священно и церковно–служителей, со всею ясностию и прописанием происшествия дела, и о чинении Консисториям в Синод представлений в случае сомнения в тех решениях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.566. — С. 755 – 756.

За повідомленням Сенату консисторіям забороняється позбавляти звань засуджених світською владою священно– та церковнослужителів, по справам яких є сумніви, без отримання докладних пояснень чи без попереднього розгляду Синоду.

1804, декабря 22. — Синодский, в следствие Именнаго. — О согласном пении в церквах, во время Богослужений. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.567. — С. 756 – 758.

Посилюється контроль за церковним співом; підтверджується необхідність викладання нотного співу в семінаріях.

1804, декабря 29. — Синодский. — О присылке ведомостей в Синод о церквах и при них состоящих Священно и церковно–служителях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXVIII. — № 21.575. — С. 761.

Запроваджується обов’язкова наявність у щорічних відомостях, які надсилаються з єпархій до Синоду, графи про кількість у кожному місті та повіті священно– та церковнослужителів, які завершили богословський і філософський чи лише філософський курс.