Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Безносова Оксана Володимирівна

(Анкета О.В. Безносової)

(26.04.1969, м. Дзержинськ Горьківської обл., Росія) – кандидат історичних наук (1998 р.), старший науковий співробітник (2007 р.). У 1986 р. закінчила середню школу № 30 в м. Стерлітамак Башкирської АРСР. У 1986-1987 рр. працювала секретаркою в середній школі № 72 в м. Дніпропетровськ. У 1987-1992 рр. навчалася на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії і суспільствознавства». У листопаді 1992 – жовтні 1995 р. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського державного університету. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію «Пізне протестантське сектантство Півдня України (1850-1905 рр.)». Науковий керівник – Л.С. Тутік. З жовтня 1996 р. – науковий співробітник Інституту (з 2009 р. – Центру) українсько-німецьких наукових досліджень кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського державного університету, з вересня 2000 р. – старший науковий співробітник, з червня 2011 р. – докторант кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Працює над докторською дисертацією, присвяченою общинам-церквам менонітів. Науковий консультант – С.С. Троян. Сфери наукових інтересів: проблеми соціокультурної, релігійної та етнічної історії півдня України, цивілізаційна історія південноукраїнського регіону як невід’ємна частина світової культурної Ойкумени. Брала участь в реалізації міжнародних наукових проектів «Енциклопедія «Німці Росії» (автор понад 20 статей); «Мала Батьківщина» – дослідницькі експедиції в колишні німецькі поселення Дніпропетровської та Запорізької областей (1998, 2001,2002, 2003 рр.); «Шведи в Україні» (2006-2009 рр.).

З вересня 1999 р. є членом Міжнародної асоціації дослідників історії та культури російських німців (Росія). Була стипендіатом Менонітського стипендіального комітету «Хортиця-99» (2001, 2003 рр.), Американської ради наукових товариств (ACLS, 2004 р.). Брала участь в програмі ReSET «Порівняльна історія релігійних традицій Європи в добу Нового та Новітнього часу» (2008-2010 рр.). Виступала з науковими доповідями з історії національних меншин Південної України на міжнародних наукових конференціях в Україні, Росії, Німеччині, Угорщині та Швеції. Автор понад 80 наукових публікацій, в тому числі і за кордоном.

Археографічне видання та монографія О.В. Безносової, що стосуються історії Південної України:

Евангельское движение в Российской империи (1850-1917): Екатеринославская губерния: (Сборник документов и материалов) / Сост. и ред. О.В. Безносова. – Днепропетровск; Штайнхаген: Samencorn, 2006. – 320 с.

Живи и помни… История меннонитских колоний Екатеринославщины / Под ред. проф. С.И. Бобылевой. – Днепропетровск, 2006. – 378 с. (у співавторстві з С. Бобилєвою, О.. Безносовим, Н. Венгер, О. Каковкіною, В. Клецем, І. Толстих, Т. Петровою).

Найважливіші статті О.В. Безносової, що стосуються історії Південної України:

Die Missionstätigkeit deutscher Evangelisten in der Ukraine im 19. Jahrhundert // Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen. – 6/1996. – S. 5-20.

Религиозная политика Российской империи и новые протестантские группы среди немецкого населения Юга Украины (вторая половина ХІХ в.) // Вопросы германской истории: Германия и мир: проблемы межэтнических контактов и государственных взаимоотношений: межвузовский сборник научных трудов. – Днепропетровск: ДГУ, 1998. – Т. 1: История. – С. 21-29.

Меннониты и екатеринославское православное духовенство (1850-1917) // Вопросы германской истории: Межвузовский сборник научных трудов. – Днепропетровск: ДГУ, 2003. – С. 51-62.

“Крымские братья”, “Хлебопреломители”, “Антиквитисты” и “другие христианские исповедания” в Крыму (1866-1917) // История немецкой колонизации в Крыму и на Юге Украины в ХІХ-ХХ вв.: материалы Международной научной конференции,

посвященной 200-летию переселения немцев в Крым. 6-10 июня 2004 г. / Сост. Ю.Н. Лаптев. – Симферополь, 2007. – С. 360-368.

Участь населення Новомосковського повіту Катеринославської губернії в релігійно-реформаційних рухах середини XVIII – початку ХХ ст. // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. пр. – Вип. 2. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2005. – С. 91-104.

Религиозная жизнь Екатеринославской губернии глазами офицеров Екатеринославского губернского жандармского управления (1884-1916) // Спадщина. До 85-річчя Державного архіву Дніпропетровської області: зб. статей. – Вип. 2. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 147-159.

Особливості релігійного взаємовпливу німецько-менонітського та православного населення півдня України (кінець XVIII – 1917 р.) // Держава і церква в Україні за радянської доби: збірник наукових статей за матеріалами ІІ Всеукраїнської наукової конференції (18-19 жовтня 2007 року). – Полтава: АСМІ, 2008. – С. 162-171.

Особенности обустройства церковной жизни в многонациональных и поликонфессиональных регионах Юга Российской империи (на примере села Старошведское Херсонского у. Херсонской губ.) // Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика и культура: сб. науч. тр. V междунар. науч. конф. (г. Белгород, 23-24 января 2009 г.) / Отв. ред. И.Т. Шатохин. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. – С. 293-298.

Особливості розвитку євангельського руху в південноукраїнських губерніях: порівняльний аналіз // Вітчизняний євангельський протестантизм: історія, досвід. проблеми: збірник наукових статей / За науковою редакцією А. Колодного і О. Панич // Українське релігієзнавство. – № 58. – К: УАР, 2011. – С. 54-59.

Regionale Besonderheiten in den antideutschen Kampagnen im Russischen Reich: Gouvernement Ekaterinoslav // Besetzt, interniert, deportiert. Der Erste Weltkrieg und die deutsche, jüdische, polnische und ukrainische Zivilbevölkerung im östlichen Europa. Im Auftrag der Wissenschaftlichen Kommission für die Deutschen in Russland und in der GUS herausgegeben von Alfred Eisfeld, Guido Hausmann und Dietmar Neutatz. – Essen: Klartext, 2013. – S. 311-332.